• เกรียงศักดิ์  นิรัติพัฒนะศัย  เล่าเรื่องอย่างผู้นำ เล่ม 1-5  กรุงเทพฯ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  2550-2554.
  • เกรียงศักดิ์  นิรัติพัฒนะศัย  สื่อสารอย่างผู้นำ กรุงเทพฯ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  2555.
  • เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย/ชอง-ฟรองซัวส์ คูแซง/พจนารถ ซีบังเกิด/อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา Untold stories of executive coaching in Thailand กรุงเทพฯ  กรุงเทพธุรกิจ, 2555
  • มาร์คัส บัคกิ้งแฮม/โดนัลด์ คลิฟตัน  เจาะจุดแข็ง กรุงเทพฯ  เนชั่นบุ๊คส์, 2547
  • Tom Rath, StrengthsfiFinder 2.0, Gallup Press, 2007.
  • David Rock,  Quiet Leadership.  HarperCollins, 2006.
  • Marshall Goldsmith,  What Got You Here Won’t Get You There.  Hyperion, 2007.
  • Anna Rowley, Leadership Therapy.  PALGRAVE MACMILLAN, 2007
  • YouTube: http://www.youtube.com/coachkriengsak
  • Facebook: http://www.facebook.com/thecoachinth
  • http://www.slideshare.net/coachkrieng