บริการต่าง ๆ ของเดอะโค้ช

โซลูชันส์ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาผู้บริหาร
พัฒนาผู้บริหาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ

คำตอบเพื่อจัดการ
ความท้าทายองค์กร

บริการและโซลูชันส์การพัฒนาผู้บริหารของเดอะโค้ชเหมาะกับบริบท ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความท้าทายขององค์กร

บริการและโซลูชันส์การพัฒนาผู้บริหาร

ฝึกอบรม

โค้ช/พี้เลี้ยง

บริการอื่น ๆ

รายละเอียด

ฝึกอบรม/ เรียนรู้จากประสบการณ์

การนำเสนอขั้นเทพ

การสื่อสารของผู้นำ

การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

การโน้มน้าวเพื่อความสำเร็จ

การเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่ง และการสร้างคนเก่ง


ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญ
สำหรับผู้บริหาร

บริการอื่น ๆ
(customized services)

การเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่ง
ผู้มีความสามารถสูง
การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงาน

> ตัวอย่างบริการ


โซลูชันส์ที่ยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนตามความท้าทายขององค์กร

ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและโซลูชันส์ของเดอะโค้ช

ความรู้/ทรัพยากรเผยแพร่

ข้อมูลการพัฒนาผู้นำ/ตนเองจากเดอะโค้ช

ทรัพยากร

หลากหลายทรัพยากร
จากประสบการณ์ที่มีคุณค่า
เพื่อส่งมอบปัญญาสู่สังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เสริมมุมมองรอบด้าน การพัฒนาผู้นำ/ ตนเอง