โค้ชและพี่เลี้ยงผู้บริหาร เดอะโค้ช

TheCoach’s Coach Menu on homepage_x400
เชี่ยวชาญ +
พัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง
โค้ช/ พี่เลี้ยงผู้บริหาร
เดอะโค้ช

หน้าแรก > เกี่ยวกับเดอะโค้ช > โค้ชและพี่เลี้ยงผู้บริหาร

เพื่อน’ชวน’คิด

ใช้ศักยภาพสูงสุดในแต่ละบุคคล

เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

อายุ 62 ปี มีประสบการณ์การทํางานภาคเอกชน 20 ปี ในสายงานการขาย การตลาด และบริหาร จากธนาคารพาณิชย์ระดับโลก บริษัทโลจิสติกส์ข้ามชาติ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา
เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นโค้ชผู้บริหาร มีประสบการณ์การเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูง 20 ปี

พันธกิจในชีวิต
ใช้จุดแข็งของตนเองปลดปล่อยศักยภาพของคนดีและเก่งทีละคน เพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้น

ค่านิยมส่วนตัว
Integrity ซื่อสัตย์
Informality กันเอง
Involvement ร่วมด้วย
Implementation ช่วยได้

จุดแข็ง
ฟัง ถาม จับประเด็น และช่วยให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักรู้ได้ดีขึ้น เพื่อหาทางออกได้ด้วยตนเอง

แนวทางการโค้ช

  • โค้ช CEO และ CEO’s Successor
  • โค้ชจุดแข็ง ชวนคนที่ดีและเก่งพัฒนาความคิดจากดีสู่เป็นเลิศ
  • โค้ชผู้บริหารที่ดีและเก่งที่พร้อมจะใช้ศักยภาพทำโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ผลงาน

  • หนังสือ Bridging the Gap, Untold Stories of Executive Coaching in Thailand
  • หนังสือ เล่าเรื่องอย่างผู้นำ (Coaching by Story) เล่ม 1-5
  • หนังสือ พรีเซนต์ขั้นเทพ
  • หนังสือ Coaching by Stories 2024

จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย รามคำแหงในปี 2524

องค์กรที่เคยให้บริการ
บริษัทมหาชนไทย ด้านพลังงานระดับโลก
บริษัทมหาชนไทย อุตสาหกรรมค้าปลีกระดับโลก
บริษัทข้ามชาติ อุตสาหกรรมเคมีระดับโลก
กลุ่มบริษัทไทย อุตสาหกรรมน้ําตาลชั้นนําระดับโลก
องค์กรภาครัฐ ซึ่งกํากับดูแลระบบเศรษฐกิจและการเงิน

Gallup StrengthsFinder: Connectedness, Input, Relator, Individualization, Maximizer

[email protected]

https://thecoach.in.th
https://www.facebook.com/TheCoachinth/
http://www.youtube.com/user/coachkriengsak

ชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์

ประสบการณ์
อายุ 53 ปี มีประสบการณ์การทำงานภาคเอกชน 11 ปี ในงานบริหารการขายและการตลาดจากบริษัทอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก และบริษัทเครื่องสำอางค์ชั้นนำของโลก
เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการนำเสนอ และเป็น Certified Strengths Coach จาก Gallup โดยมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร 19 ปี คู่กับ การเป็นโค้ชผู้บริหาร 13 ปี

พันธกิจในชีวิต
พัฒนาตน และช่วยผู้อื่นให้พัฒนาตน

ค่านิยมส่วนตัว
Integrity ซื่อสัตย์
Informality กันเอง
Involvement ร่วมด้วย
Implementation ช่วยได้

จุดแข็ง
ฟัง ถาม วิเคราะห์ จับประเด็น และฟีดแบ็คเพื่อช่วยให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาตนได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการโค้ช
โค้ชผู้บริหาร Successors และ Talents แบบรายบุคคลและกลุ่มย่อย
โค้ชผู้บริหารให้นำเสนอ ได้เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น แบบมืออาชีพ
โค้ชจุดแข็งให้ผู้บริหาร บริหารตนและบริหารทีม จากจุดแข็งได้ดียิ่งขึ้น

ผลงาน
หนังสือ พรีเซนต์ขั้นเทพ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจาก Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา

องค์กรที่เคยให้บริการ
บริษัทมหาชนไทย ด้านพลังงานระดับโลก
บริษัทมหาชนไทย อุตสาหกรรมค้าปลีกระดับโลก
บริษัทข้ามชาติ และบริษัทมหาชนไทย ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัทข้ามชาติอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก
รัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

Gallup StrengthsFinder
Deliberative, Analytical, Consistency, Harmony, Repsonsibility

[email protected]
https://thecoach.in.th
https://www.facebook.com/TheCoachinth/

ยอด ลีลาเวชบุตร

โค้ชผู้นำและโค้ชทีมผู้บริหาร เชี่ยวชาญการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนผ่านการโค้ชเชิงระบบ และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กร

กรรมการผู้จัดการบริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่ม เดียร์ แอนด์ คัมพานี ในอุตสาหกรรมจักรกลเกษตรอันดับหนึ่งของโลก (2555-2556) และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทิสโก้โตเกียวลีสซิ่ง จำกัด ประเทศไทย ผู้นำในกลุ่มผู้ให้บริการเช่าสินทรัพย์สำหรับองค์กร ในประเทศไทย (2553-2554)

ประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรงเทพฯ ปี 2564 และกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (2561-2565) ได้รับการรับรองคุณวุฒิในระดับ Professional Certifed Coach (PCC) โดยสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation หรือ ICF)

จบการศึกษา MBA in Global Entrepreneurship จาก Thammasat Business School ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[email protected]

ธนประเสริฐ สมิทธิเนตย์

ผู้เชี่ยวชาญ ในหลายสาขา ได้แก่
-โค้ชจุดแข็ง และเป็นพี่เลี้ยงผู้บริหารรายบุคคลในเรื่องภาวะผู้นำ
– การโค้ชเพื่อดึงศักยภาพภายในออกมาสร้างความแตกต่าง (Personal Life Transformation)
– การโค้ชทีมขายเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม (Maximizing Sales Team Performance)
– เป็นโค้ชด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจสำหรับผู้บริหาร (Mental and Physical Self Healing)

มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมและการโค้ช มากว่า 20 ปี กับองค์กรชั้นนำ เช่น PTTEP, BBL, LH Bank, Double A, Thai Life, GSK, GSB, USANA, TMI เป็นต้น

สำเร็จการศึกษา X-MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์บัณฑิตจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิต่าง ๆ
• Certified Life Coaching Master Practitioner from TCA
• Certified The Master Practitioner of Neuro – Linguistic Programming (NLP)
• Certified Hypnotherapist from National Guild of Hypnotists
• Certified Practitioner in the art of Wellness Medical Qigong

[email protected]

ดวงจันทร์ อ่าววิจิตรกุล

ประสบการณ์
อายุ 57 ปี มีประสบการณ์การทำงานภาคเอกชน 30 ปี ในสายงานการพัฒนาบุคลากร
จากธุรกิจยานยนต์ โรงพยาบาล และบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร  
มีประสบการณ์การเป็นโค้ชผู้บริหาร ประมาณ 8 ปี

พันธกิจในชีวิต
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และแบ่งปันให้กับผู้คนรอบข้าง

ค่านิยมส่วนตัว
สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอ

จุดแข็ง
การมองโลกในแง่ดี

แนวทางการโค้ช

• โค้ชจุดแข็ง ชวนคนที่ดีและเก่งพัฒนาความคิดจากดีสู่เป็นเลิศ

• โค้ชผู้บริหารที่ดีและเก่งที่พร้อมจะใช้ศักยภาพทำโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

องค์กรที่เคยให้บริการ
องค์กรภาครัฐที่ดูแลยาและเวชภัณฑ์
องค์กรภาครัฐที่ดูแลด้านประกันสังคมในประเทศไทย
บริษัทข้ามชาติ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
บริษัทข้ามชาติ ด้านเวชภัณฑ์
บริษัทมหาชน การสื่อสารและโทรคมนาคม

[email protected]