พี่เลี้ยงผู้บริหาร

ความท้าทายที่ต้องบริหาร งานใหม่เข้าที่เร็วขึ้น

เร่งการเรียนรู้
ในตำแหน่งใหม่
ใช้เวลาสั้นลง

การมีพี่เลี้ยงผู้บริหาร

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ > การโค้ชและการใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร > พี่เลี้ยงผู้บริหาร

ความสำคัญพี่เลี้ยงผู้บริหาร

แบ่งปันประสบการณ์และปัญญา

เป้าหมายที่ชัดเจนของการมีพี่เลี้ยงคือเร่งกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารใหม่ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม วิธีหนึ่งที่ดีมากคือการให้ผู้ที่เคยอยู่ในตำแหน่งและมีประสบการณ์มาก่อนทำหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านั้นแก่ผู้บริหารใหม่ ด้วยตำแหน่งงานและระยะเวลาที่อยู่ในห้วงเดียวกันปัญญาที่ได้รับจากพี่เลี้ยงจะช่วยเร่งการเรียนรู้และพัฒนาผู้บริหารใหม่ได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์และปัญญาที่พี่เลี้ยงผู้บริหารแบ่งปันนั้นจะครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้บริหารในตำแหน่งนั้น อาจเกี่ยวกับการทำงานโดยตรงหรือไม่ก็ได้ อาจเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่เคยมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมไปถึงเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ บุคลิกภาพ เทคนิคในการสื่อสาร ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างพี่เลี้ยงผู้บริหารและโค้ชผู้บริหาร

กรอบเวลา และ การตระหนักรู้

จากที่พูดมาข้างต้น กรอบเวลาในการเรียนรู้ของผู้บริหารใหม่คือตัวแปรสำคัญ ความรู้และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากพี่เลี้ยงอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานจริงหรือไม่เป็นได้ทั้งสองกรณี หน้าที่ของผู้บริหารใหม่คือซึมซับประสบการณ์และปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในเวลาสั้น ๆ

แม้ว่าการโค้ชผู้บริหารจะมีกรอบระยะเวลาในการพัฒนา แต่หมุดหมายไม่ได้อยู่ที่การรับเอาปัญญาจากโค้ชภายในระยะเวลาที่ใช้เวลาร่วมกันกับโค้ช แต่อยู่ที่การเค้นเอาศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวของผู้บริหารใหม๋ออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

จุดเด่นของการใช้พี่เลี้ยงผู้บริหารจากภายนอก

ความชำนาญ – มุมมองที่สดใหม่

ผู้บริหารบางส่วนเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับผู้บริหารใหม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกคน พี่เลี้ยงผู้บริหารจากภายนอกลดช่องว่างจากการทำหน้าที่พี่เลี้ยงด้วยทิศทางและกระบวนการพัฒนาผู้บริหารใหม่ที่ชัดเจน

นอกจากนี้แม้ผู้บริหารในองค์กรมีประสบการณ์สูงแต่การอยู่ในองค์กรเดียวกัน เปรียบเสมือนการยืนมองจากจุดเดียวกันอาจขาดมุมมองที่เป็นประโยชน์จากด้านอื่น ซึ่งพี่เลี้ยงผู้บริหารจากภายนอกไม่ถูกครอบด้วยกรอบความคิด วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรจึงสามารถให้มุมมองที่รอบด้านและสดใหม่สำหรับผู้บริหารใหม่ด้วย