ตัวอย่างการโค้ชผู้บริหารของโค้ชเกรียงศักดิ์

 

แนวทางต่อไปนี้ใช้สำหรับการวางแผนการพัฒนาตนเอง  หรือวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้

 

 1. ระบุกิจกรรมที่เป็นจุดแข็งของคุณ
 • ฉันรู้สึกดีเมื่อฉันลงมือทำ…
 • ฉันรู้สึกมีพลังเมื่อฉันลงมือทำ…
 • ฉันรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ฉันทำเมื่อฉันลงมือทำ…
 • ฉันตั้งตารอคอยว่าเมื่อไรฉันจะได้มีโอกาสทำ…

ตัวอย่าง

 • เตรียมสไลด์เกี่ยวกับเรื่อง การสื่อสาร  ภาวะผู้นำ  การบริหารคน  การโค้ช
 • ออกแบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง การสื่อสาร  ภาวะผู้นำ  การบริหารคน  การโค้ช
 • เขียนบทความเกี่ยวกับการสื่อสาร  ภาวะผู้นำ  การบริหารคน  การโค้ช
 • ตั้งคำถามทำให้คนเก่งได้คำตอบสำหรับปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่
 • ฟังอย่างตั้งใจทำให้คนเล่าบรรยายสิ่งที่เขากังวลใจออกมาได้เต็มที่
 • เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร  ภาวะผู้นำ  การบริหารคน  การโค้ช ให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้บริหาร
 • เล่าเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสาร  ภาวะผู้นำ  การบริหารคน  การโค้ช  ทำให้คนเกิดการเรียนรู้
 • เล่าเรื่องเพื่อทำให้คนมีทัศนคติในเชิงบวก
 • ระบุจุดแข็งของแต่ละคนได้มากกว่าคนทั่วไปหรือแม้แต่เจ้าตัว
 1. เลือกจุดแข็งหนึ่งข้อที่ท่านต้องการจะพัฒนา  โดยใช้เกณฑ์คือ
  • เป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างให้กับตัวท่าน
  • เป็นจุดแข็งที่สามารถทำให้เกิดนัยสำคัญต่อผลงานโดยรวมของท่าน

ตัวอย่าง

“ตั้งคำถามทำให้คนเก่งได้คำตอบสำหรับปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่”

 

3. ระบุแนวทางการพัฒนาจุดแข็ง

 

 1. คุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนาจุดแข็งนี้
 • ฟัง Audio book: Leading with questions ของ Michael Marquardt  วันละ 15 นาที
 • ฟัง Audio book: Change your questions change your life ของ Marilee Adams                     วันละ 15 นาที
 • ประเมินตนเองทุกวันว่าประสิทธิภาพในการถามของเราในแต่ละวันเป็นอย่างไร
 1. คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มใดบ้าง
 • Quiet Leadership ของ David Rock วันละ 15 นาที
 1. คุณควรจะไปเข้าอบรมวิชาไหนบ้าง
 • อบรม Quiet Leadership Workshop
 1. มีงานวิจัยอะไรที่ควรจะทำบ้าง
 • เริ่มทำ Question Diary โดยสังเกต Best Practices จากคนรอบตัว และตัวเองเป็นเวลา 1 เดือน
 1. ใครที่คุณอาจจะสังเกต/ศึกษาการทำงานเขาซักระยะหนึ่ง
 • ดู DVD PBS CEO Exchange  วันละ 15 นาที
 1. ใครบ้างที่คุณควรจะไปคุยด้วย  เพื่อให้คุณได้ใช้จุดแข็งข้อนี้ใมีประสิทธิภาพมากขึ้น  (เช่น  เพื่อน  ครู  หัวหน้า  พี่เลี้ยง)
 • พักไว้ก่อน  เป็นแผนงานในช่วงต่อไป
 1. เราจะไปสอนใครได้บ้าง
 • Coachees
 • เขียนลงคอลัมน์ Bangkok Post & Post Today
 • เขียนลง Facebook

4. วางแผนการติดตามผล

 • ให้คุณพิม  ผู้ช่วย  ติดตามผลทุกวัน 1 เดือน