การโค้ชผู้บริหารรายบุคคล คือการสื่อสารระหว่างโค้ช และผู้ใช้บริการการโค้ช (Coachee) โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า Coachee มีความสนใจที่จะพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ หรือความคิด ในช่วงระหว่างการโค้ช

ขั้นตอน

1. 360 Feedback คือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Coachee เพื่อค้นหาความต้องการในการโค้ช โดย TheCoach จะสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้เวลาท่านละ 1 ชั่วโมง กับบุคคลดังต่อไปนี้
– ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ท่าน
– เพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน 2 ท่าน
– ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 3 ท่าน

จากนั้น TheCoach ใช้เวลาในการสรุปและประเมินข้อมูลที่ได้เพื่อทำเป็นรายงาน ประมาณ 5 วันทำการ
เอกสารที่จัดส่งให้ รายงาน 360 Feedback ที่จะใช้ในการหารือกับ Coachee ในขั้นตอนที่ 3

2. Coachee ค้นพบตนเองโดยใช้ Gallup’s Strengthsfinder 2.0 ที่ทาง TheCoach
ระยะเวลาที่ใช้ เมื่อ TheCoach ส่งหนังสือและระหัสที่ใช้เข้าระบบเพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์แล้ว Coachee สามารถทำแบบสอบถามนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 45 นาที จากนั้นให้ส่งไฟล์ PDF ที่เป็นผลของการทดสอบให้ทาง TheCoach เพื่อทำการแปลต่อไป ซึ่งใช้เวลาในการแปล 2 วัน

เอกสารที่จัดส่งให้ รายงาน Gallup’s Strengthsfinder 2.0 ที่เป็นภาษาไทย ที่จะใช้ในการหารือกับ Coachee ในขั้นตอนที่ 3

3. นำเสนอรายงาน 360 Feedback ต่อ Coachee และหารือเรื่องผลของ Gallup’s Strengthsfinder 2.0
ระยะเวลาที่ใช้ เมื่อรายงานจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 พร้อมแล้ว สามารถทำนัดพื่อ ประชุมตัวต่อตัวระหว่าง TheCoach และ Coachee โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
เอกสารที่จัดส่งให้ ไม่มี อย่างไรก็ตาม Coachee จะสามารถเห็นภาพว่าเรื่องใดที่เป็นประเด็นที่ควรได้รับการโค้ช

4. ดำเนินการโค้ช
ระยะเวลาที่ใช้ การโค้ชตัวต่อตัวระหว่าง TheCoach และ Coachee โดย พบกันเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที เป็นเวลา 3 เดือน (ระยะห่างระหว่างการโค้ชแต่ละครั้งในช่วงแรกนั้น ประมาณ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง แต่ความถี่อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมต่อเรื่องที่กำลังโค้ชสำหรับ Coachee) ดังนั้นระยะเวลาในการโค้ชให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยนั้น คือ 3 เดือน หากสามารถทำนัดได้อย่างสม่ำเสมอ

เอกสารที่จัดส่งให้ ไม่มีรายงานเป็นทางการที่จะจัดส่งให้ บุคคลที่ทราบและรู้สึกได้ถึงความคืบหน้า หรือพัฒนาการในเรื่องที่ได้รับการโค้ชที่ดีที่สุดนั้น คือตัว Coachee อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ทาง TheCoach ต้องขอย้ำว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้การโค้ชชิ่งประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่าย Coach (ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความต้องการของ Coachee อย่างชัดเจน) และ Coachee โดยที่ทาง Coachee ควรมีความตั้งใจจริงในการรับการโค้ช ซึ่งหมายรวมถึงการจัดเวลา และการทำกิจกรรมต่างๆที่ทาง Coach อาจให้ใว้ในการโค้ชแต่ละครั้ง

เมื่อครบ 3 เดือน Coachee มีทางเลือกคือ

a. ยุติการโค้ช

b. ยุติการโค้ช และขอให้มีการทำ 360 Feedback อีกครั้งหนึ่งกับบุคคลกลุ่มเดิมเพื่อเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลง

c. ดำเนินการโค้ชต่อ โดยอาจปรับเปลี่ยนตารางตามความเหมาะสม