ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเดอะโค้ช

โซลูชันส์ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาผู้บริหาร
ความรู้การพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อบริการสังคม

เดอะโค้ช > ทรัพยากร

แปลงประสบการณ์ให้มีคุณค่า
ส่งต่อปัญญาสู่สังคม

เดอะโค้ชบริหารจัดการความรู้ เปลี่ยนประสบการณ์งานพัฒนาผู้บริหารอันยาวนานเป็นทรัพยากรต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย เผยแพร่/แบ่งปันให้องค์กรและบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์โดยไม่คิดมูลค่า

ช่องทางของเรา

สื่อที่หลากหลายตามความต้องการ

ทั้งในรูปแบบบทความ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และหนังสืออิเล็คทรอนิกส์

บทความ (จาก TheCoach.in.th)

อาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้า

TheCoach’s YouTube

คลัง Video: Coaching, Leadership, Success…

เดอะโค้ชสปอตทิฟาย

พี่เลี้ยงข้างกายผู้บริหาร

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ – eBooks

ประสบการณ์พัฒนาผู้บริหาร