Too Much Information (TMI) กับดักของคนรู้มาก

1. Too Much Information (TMI) คืออะไร 

2. เกิดจากสาเหตุอะไร 

3. มีแนวทางป้องกันอย่างไร 

4. ABC Model ช่วยได้อย่างไร

5. มีวิธีพัฒนาตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิด 

6. ตัวอย่างเปรียบเทียบ  TMI และ Not TMI

1. Too Much Information (TMI) คืออะไร 

Too Much Information (TMI) หมายถึงการที่มีข้อมูลมากเกินไป

จนทำให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารรู้สึกท่วมท้น 

ไม่สามารถจดจำหรือแยกแยะข้อมูลที่สำคัญได้ 

ในบริบทของการนำเสนอของผู้บริหาร 

อาจหมายถึงการให้ข้อมูลละเอียดมากจนเกินไป 

ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นต่อการตัดสินใจ

2. เกิดจากสาเหตุอะไร 

สาเหตุของ TMI อาจมาจากหลายปัจจัย เช่น 

ก. ความต้องการที่จะแสดงความรู้หรือความเชี่ยวชาญ

ข. การไม่เข้าใจถึงความต้องการของผู้ฟัง

ค. การขาดทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน

3. มีแนวทางป้องกันอย่างไร 

การป้องกัน TMI สามารถทำได้โดยการเตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ฟัง 

การให้ข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องเท่านั้น และการฝึกทักษะการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ

4. ABC Model ช่วยได้อย่างไร

ABC Model คือเทคนิคการออกแบบการนำเสนอ มีหลักการว่า

A = Audience ผู้ฟังคือใคร

B = Benefit ประโยชน์ที่เขาจะได้คืออะไร

C = Consequence ผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดคืออะไร

5. มีวิธีพัฒนาตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิด 

การพัฒนาตัวเองไม่ให้เกิด TMI คือ

1. การฝึกการฟังที่ดี

2. การฝึกการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพ

3. การฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล

4. การขอคำติชมจากผู้อื่นเกี่ยวกับการนำเสนอของตน

6. ตัวอย่างเปรียบเทียบ  TMI และ Not TMI

ตัวอย่างการนำเสนอแบบ TMI คือ ผู้บริหารที่นำเสนอรายงานยาวหน้าหลายสิบหน้า ซึ่งมีข้อมูลละเอียดทุกประเด็นจนเกินความจำเป็น ทำให้บอร์ดไม่สามารถจับประเด็นหลักได้ ในทางตรงกันข้าม การนำเสนอที่ไม่ใช่ TMI คือ ผู้บริหารที่สามารถสรุปประเด็นหลักและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเท่านั้น และใช้กราฟิกหรือแผนภูมิเพื่อสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น

บทสรุป

ความเข้าใจในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีท่วมท้น และเรามีเวลาน้อย

เราอาจจะควบคุมคนอื่นไม่ให้ TMI ได้ยาก

แต่เราสามารถจะควบคุมตัวเราไม่ให้ TMI ได้

หากมีโอกาส และจังหวะที่เหมาะสม

เราควรให้ Feedback เพื่อนร่วมงานเราหากเห็นเขา TMI