Skip-Levels Meeting (SLM) เครื่องมือสำหรับการบริหารองค์กร

 1. SLM คืออะไร ที่มา/ประโยชน์คืออะไร
 2. SLM ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 3. SLM มีขั้นตอนอะไรบ้าง
 4. Do & Don’t อะไรบ้างที่ควรคำนึงถึงคืออะไร
 5. ตัวอย่าง Contexts ที่สามารถประยุกต์ใช้ SLM ได้
 6. ก่อนจัดทำ SLM หัวหน้าทีมควรมีทักษะอะไรบ้าง
 7. SLM คืออะไร ที่มา/ประโยชน์คืออะไร

Skip-Level Meetings (SLM) คือการประชุมที่ผู้บริหารระดับสูงจะข้ามระดับหัวหน้างานโดยตรง
เพื่อพูดคุยกับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
บริบทการทำงานและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรได้ดีขึ้น

มีที่มาจากความต้องการในการเปิดช่องทางสื่อสารให้กว้างขึ้น
และมีประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการรับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นจากพนักงานโดยตรง

 1. SLM ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เพื่อเตรียมตัวสำหรับ SLM ควรดำเนินการดังนี้:

 • กำหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม
 • ศึกษาข้อมูลพนักงานและประเด็นที่จะหารือ
 • เตรียมคำถามและหัวข้อการสนทนา
 • กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ
 • แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องประเมินผล
 1. SLM มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ขั้นตอนของ SLM ประกอบด้วย:

 • การกำหนดวัตถุประสงค์
 • การเชื้อเชิญและการเตรียมการ
 • การเริ่มต้นประชุมด้วยการเปิดเผยจุดประสงค์
 • การพูดคุยและการทำความเข้าใจ
 • การจดบันทึกข้อเสนอแนะ
 • การสรุปและข้อสั่งการต่อไป
 • การติดตามผลหลังการประชุม
 1. Do & Don’t อะไรบ้างที่ควรคำนึงถึงคืออะไร

Do:

 • เปิดใจและให้ความเคารพ
 • สื่อสารให้หัวหน้าที่ถูกข้ามลำดับเข้าใจเจตนาที่ดี
 • ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของการประชุม
 • จดบันทึกข้อสำคัญ
 • สื่อสารผลการประชุมกลับไปยังทีม

Don’t:

 • ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
 • หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่จะสร้างความรู้สึกถูกคุกคาม
 • ไม่วิพากษ์วิจารณ์หัวหน้างานโดยตรงของพนักงาน
 • ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าต้องเลือกข้าง
 • ไม่ละเลยการติดตามผลหลังการประชุม
 1. ตัวอย่าง Contexts ที่สามารถประยุกต์ใช้ SLM ได้

Contexts ที่สามารถประยุกต์ใช้ SLM:

 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระดับพนักงาน
 • เมื่อมีโครงการใหม่หรือนวัตกรรม
 • เพื่อเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อเพิ่มความมั่นใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 1. ก่อนจัดทำ SLM หัวหน้าทีมควรมีทักษะอะไรบ้าง

ทักษะที่หัวหน้าทีมควรมีก่อนจัดทำ SLM:

 • ทักษะการฟังอย่างแท้จริง
 • ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน
 • ความเข้าใจในการจัดการความขัดแย้ง
 • ความสามารถในการตัดสินใจ
 • ทักษะการนำเสนอและการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง

การจัดการประชุมแบบ Skip-Level สามารถช่วยให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมโดยตรงกับพนักงาน
และเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ด้วยการใช้ทักษะและขั้นตอนที่ถูกต้อง
หัวหน้างานสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม
และเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรได้ดีครับ