SDG และบทบาทของผู้จัดการในการบริหารคน

1. Sustainable Development Goals (SDG) คืออะไร

2. มีแนวโน้มเรื่องนี้เป็นอย่างไรในอนาคต

3. ในฐานะผู้จัดการ เราควรประยุกต์ใช้ SDG ในการบริหารคนอย่างไร

4. ผู้จัดการจะโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น SDG ได้อย่างไรบ้าง 

1. Sustainable Development Goals (SDG) คืออะไร

Sustainable Development Goals (SDG) ของสหประชาชาติเป็นเป้าหมายระดับโลกที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญ ประกอบด้วย 17 เป้าหมายที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ 

1. ยุติความยากจนในทุกรูปแบบทุกหนแห่ง

2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน

3. รับประกันการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

4. การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน

5. บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและเสริมพลังให้กับผู้หญิงในทุกระดับ

6. รับรองว่าน้ำและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานจะมีให้ทุกคนอย่างยั่งยืน

7. รับรองว่าพลังงานที่มีราคาไม่แพง เชื่อถือได้ ยั่งยืน และมีเทคโนโลยีสะอาดสำหรับทุกคน

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การจ้างงานที่มีผลิตภาพ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ส่งเสริมความครอบคลุมและนวัตกรรม และการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับทุกคน

10. ลดความไม่เท่าเทียมกันภายในประเทศและระหว่างประเทศ

11. สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่เป็นมิตรกับมนุษย์ ปลอดภัย ครอบคลุม และยั่งยืน

12. สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

13. ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของมัน

14. ปกป้องและรักษามหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนบก

16. ส่งเสริมสันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17. เสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. มีแนวโน้มเรื่องนี้เป็นอย่างไรในอนาคต

แนวโน้มในอนาคตของ SDG มีหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ มากขึ้น การเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้ SDG ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรอีกด้วย

3. ในฐานะผู้จัดการเราควรประยุกต์ใช้ SDG ในการบริหารคนอย่างไร

สำหรับท่านในฐานะผู้จัดการ การประยุกต์ใช้ SDG ในการบริหารคนสามารถทำได้หลายวิธี:

– การสื่อสารและการศึกษา: ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ในองค์กร สร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนเข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– การมีส่วนร่วม: สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผ่านกิจกรรมอาสาสมัครหรือโครงการที่องค์กรริเริ่ม

– นโยบายและแนวปฏิบัติ: ปรับนโยบายและแนวปฏิบัติในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน, การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ, หรือการลดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน

– การประเมินผลและการติดตาม: ตั้งเป้าหมายและวัดผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

การนำ SDGs ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้อีกด้วย

4. ผู้จัดการจะโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น SDG ได้อย่างไรบ้าง 

– การโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้นการทำงานตามเป้าหมาย SDG นั้นมีหลายวิธีที่ท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมีดังนี้:

– การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ: จัดการอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของ SDGs และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ผ่านงานของตนเองได้ เช่น การอบรมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหรือการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน

– การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจริง: ส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุน SDGs ตัวอย่างเช่น การจัดโครงการปลูกป่า, การลดการใช้พลาสติกในองค์กร, หรือการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

– การตั้งเป้าหมายและการประเมินผล: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในแต่ละหน่วยงานหรือทีมงาน และให้คำติชมหรือรางวัลเมื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

– การสร้างความมีส่วนร่วมและการมอบอำนาจ: ให้โอกาสพนักงานในการเสนอแนะหรือนำเสนอโครงการที่สนับสนุน SDGs และมอบอำนาจให้พวกเขานำโครงการนั้นๆ ไปดำเนินการจริง

– การเชื่อมโยงกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร: ทำให้ SDGs เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการแสดงตัวอย่างจากผู้บริหารและการสื่อสารถึงความสำคัญของเป้าหมายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

การใช้วิธีการเหล่านี้สามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมกับการทำงานที่สนับสนุน SDGs ได้มากขึ้น และนั่นจะเป็นการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาวครับ