Pro-Active ลดโอกาสการถูกเลิกจ้าง

เราแต่ละคนมีโอกาสถูกเลิกจ้างได้เสมอ  ดังนั้น เราจึงควรนั่งลงวิเคราะห์ว่า

ก. มีอะไรที่อาจจะเป็นสาเหตุได้บ้าง

ข. จะจัดการแต่ละสาเหตุได้เพียงใด และจัดการได้อย่างไร

สาเหตุที่เราน่าจะถูกเลิกจ้างมีอะไรบ้าง

1. งานที่เราทำ ไม่มีก็ได้ (เห็นจาก WFH)

2. งานที่เราทำ Outsource แล้วถูกกว่ามาก

3. งานที่เราทำค่าจ้างสูงมากเกินไป จ้างคนใหม่ถูกกว่าเยอะ

4. งานที่เราทำคุณภาพออกมาไม่ดี

5. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า Fixed Mindset

6. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า Bad Attitude 

7. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัท

8. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า ทำงานเป็นทีมได้ไม่ดี

ในสามข้อแรก เราอาจจะจัดการอะไรไม่ได้มากนัก

แต่ข้อ 4 – 8 เป็นสิ่งที่เราจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 

เรามาดูแนวทางการจัดการในแต่ละข้อกันดูครับ

4. งานที่เราทำคุณภาพออกมาไม่ดี

การจัดการคือ….

4.1 ลดละอัตตา เข้าไปขอคำแนะนำจากหัวหน้า 

4.2 เราควรปรับปรุงอะไร และปรับปรุงอย่างไร

4.3 ที่สำคัญไม่ต้องเถียงเขา ขอบคุณที่เขาแนะนำ 

4.4 และลองนำสิ่งที่เขาแนะนำมาปรับตัว

5. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า Fixed Mindset

การจัดการคือ….

5.1 ลองไปศึกษาเรื่องนี้ดูว่าจะทำให้เรากลายเป็นคน Growth Mindset ได้อย่างไร

5.2 เบื้องต้นคือ ไม่ยึดติดความสำเร็จในอดีต

5.3 เลิกคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้ได้

6. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า Bad Attitude 

การจัดการคือ….

6.1 ลองศึกษาวิธีคิดแบบ Positive Attitude ดูจากเพจนี้ (มีมากมาย)

6.2 และใช้วิธี 4.1-4.4

7. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า ไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัท

การจัดการคือ….

7.1 ใช้วิธี 4.1-4.4

8. เราเป็นคนที่ถูกมองว่า ทำงานเป็นทีมได้ไม่ดี

การจัดการคือ….

8.1 ใช้วิธี 4.1-4.4