On the Job Training  – OJT การสอนการทำงานในระหว่างทำงาน

1. OJT คืออะไร

2. OJT มีประโยชน์อะไร

3. สาเหตุที่ไม่ได้ทำ OJT คืออะไร

4. OJT มีขั้นตอนอย่างไร 

5. ตัวอย่างการทำ OJT ของนักศึกษาฝึกงาน

1. OJT คืออะไร

On the Job Training (OJT) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ให้พนักงานได้เรียนรู้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเป็นรูปธรรมและเจาะจงต่องานที่พวกเขาต้องทำ นอกจากจะช่วยให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับงานและบริบทขององค์กรได้ดีขึ้นแล้ว OJT ยังช่วยให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างทันท่วงที

2. OJT มีประโยชน์อะไร

ประโยชน์ของ OJT นั้นหลากหลาย ทั้งในแง่ของการพัฒนาความสามารถของบุคลากร การเพิ่มผลผลิต และการลดช่องว่างระหว่างทักษะที่ได้รับจากการศึกษากับทักษะที่ต้องการในที่ทำงานจริง มันช่วยให้พนักงานสามารถทดลองและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้

3. สาเหตุที่ไม่ได้ทำ OJT คืออะไร

– การขาดแคลนเวลาของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการที่ต้องทุ่มเทให้กับการฝึกอบรม

– การขาดแคลนทรัพยากรหรืองบประมาณสำหรับการอบรม

– การไม่มีโครงสร้างหรือกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการจัดการ OJT

– ความเชื่อผิด ๆ ว่า OJT อาจนำไปสู่การเสียเวลาหรือไม่มีประสิทธิภาพ

– การขาดการสนับสนุนจากผู้นำในองค์กรที่ไม่เห็นคุณค่าของการฝึกอบรมบนงาน

4. OJT มีขั้นตอนอย่างไร 

1. การประเมินความต้องการทักษะและการอบรม

2. การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่เป็นรูปธรรมและเจาะจง

3. การเลือกผู้สอนที่มีทักษะและประสบการณ์

4. การจัดเตรียมสถานที่และทรัพยากรสำหรับการฝึกอบรม

5. การสาธิตและการสอนงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

6. การปฏิบัติงานจริงโดยการดูแลของผู้สอน

7. การให้ข้อเสนอแนะและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

8. การปรับปรุงและการทบทวนกระบวนการฝึกอบรม

9. การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมต่อประสิทธิภาพการทำงาน

10. การทบทวนและการปรับปรุงโปรแกรม OJT อย่างต่อเนื่อง

5. ตัวอย่างการทำ OJT ของนักศึกษาฝึกงาน

สมมติว่าเรามีนักศึกษาที่กำลังเรียนปีที่ 4 Major in HRD มาฝึกงานในฝ่ายฝึกอบรม เราจะ OTJ เขาให้รู้จักการใช้ ChatGPT ในการหาข้อมูลสนับสนุนงานของฝ่ายฯ แผนงาน OJT จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับ

สัปดาห์ที่ 1: การเปิดตัวและการทำความรู้จักกับ ChatGPT

วันที่ 1-2: การอบรมพื้นฐาน

ภาพรวมของ ChatGPT และการประยุกต์ใช้งาน

ทำความเข้าใจกับประโยชน์ของ AI ในสาขา HRD

ปฏิบัติการ: ทดลองใช้ ChatGPT ในการสนทนาพื้นฐาน

วันที่ 3-5: การใช้งานเบื้องต้น

การนำ ChatGPT ไปใช้ในการหาข้อมูลและการสร้างเนื้อหา

การฝึกปฏิบัติ: ให้นักศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ HRD ที่เลือกไว้

สัปดาห์ที่ 2: การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในการวิจัยและการฝึกอบรม

วันที่ 1-2: การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก

การเรียนรู้วิธีการใช้ ChatGPT เพื่อสืบค้นข้อมูลวิชาการ

ปฏิบัติการ: ให้นักศึกษาสร้างรายงานสรุปข้อมูลจาก ChatGPT

วันที่ 3-5: การใช้ ChatGPT ในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม

อบรมการใช้ ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาการฝึกอบรม

ปฏิบัติการ: ให้นักศึกษาออกแบบโมดูลการฝึกอบรมสั้น ๆ โดยใช้ ChatGPT

สัปดาห์ที่ 3: การวิเคราะห์และการประเมินผล

วันที่ 1-3: การประเมินข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ChatGPT

ปฏิบัติการ: การประเมินข้อมูลที่ได้จากโปรเจคสัปดาห์ที่ 2

วันที่ 4-5: การนำเสนอและการทบทวน

การเตรียมการนำเสนอผลงาน

ปฏิบัติการ: การนำเสนอโปรเจคและรับข้อเสนอแนะ

สัปดาห์ที่ 4: การประยุกต์ใช้และการสร้างกรณีศึกษา

วันที่ 1-4: การทำกรณีศึกษา

การสร้างกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในสาขา HRD

ปฏิบัติการ: ใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์และสร้างกรณีศึกษา

วันที่ 5: การทบทวนและการสรุป

ทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้และกำหนดแนวทางสำหรับการใช้ ChatGPT อย่างต่อเนื่อง

ทุกขั้นตอนในการฝึกอบรมควรมีการประเมินผลและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและการประเมินผลของตนเอง นอกจากนี้อย่าลืมว่าการเรียนรู้นั้นควรเป็นกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติจริง ดังนั้นให้มีส่วนที่นักศึกษาจะได้ลงมือทำจริง ๆ มากกว่าการทำความเข้าใจทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

ลองนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ ของแต่ละองค์กร และจริตของแต่ละคนครับ