ESG และบทบาทของผู้จัดการในการบริหารคน

1. ESG คืออะไร

2. มีแนวโน้มเรื่องนี้เป็นอย่างไรในอนาคต

3. ในฐานะผู้จัดการ เราควรประยุกต์ใช้ ESG ในการบริหารคนอย่างไร

4. ผู้จัดการจะโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น ESG ได้อย่างไรบ้าง 

1. ESG คืออะไร

ESG ย่อมาจาก Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), และ Governance (ธรรมาภิบาล) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักข้างต้น

– สิ่งแวดล้อม หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยมลพิษ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

– สังคม หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียม การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

– ธรรมาภิบาล หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เช่น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

2. มีแนวโน้มเรื่องนี้เป็นอย่างไรในอนาคต

แนวโน้มของ ESG ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

– ความตระหนักของสังคมต่อประเด็นด้าน ESG เพิ่มขึ้น ผู้คนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นเช่นกัน

– กฎระเบียบด้าน ESG เข้มงวดมากขึ้น รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มออกกฎระเบียบด้าน ESG เพื่อควบคุมการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

– นักลงทุนให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น โดยเลือกลงทุนในองค์กรที่มีการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี เนื่องจากเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้มีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสเติบโตในระยะยาว

3. ในฐานะผู้จัดการ เราควรประยุกต์ใช้ ESG ในการบริหารคนอย่างไร

ในฐานะผู้จัดการ เราควรประยุกต์ใช้ ESG ในการบริหารคน ดังนี้

– กำหนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึง ESG นโยบายและวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร ผู้จัดการควรกำหนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึง ESG เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ ESG และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

– พัฒนาบุคลากรด้าน ESG ผู้จัดการควรพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักรู้และทักษะด้าน ESG เพื่อให้พนักงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

– สร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ESG ผู้จัดการควรสร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ESG เช่น โครงการลดการใช้พลังงาน โครงการช่วยเหลือสังคม เป็นต้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจในการดำเนินงานด้าน ESG ขององค์กร

4. ผู้จัดการจะโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น ESG ได้อย่างไรบ้าง

ผู้จัดการสามารถโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น ESG ได้อย่างไรบ้าง ดังนี้

– สื่อสารถึงความสำคัญของ ESG ผู้จัดการควรสื่อสารถึงความสำคัญของ ESG ให้กับพนักงาน โดยอธิบายถึงประโยชน์ของ ESG ทั้งต่อองค์กร พนักงาน และสังคม เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ ESG

– สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึง ESG ผู้จัดการควรสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึง ESG โดยกำหนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึง ESG เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ ESG และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

– มอบรางวัลและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ ESG ผู้จัดการควรมอบรางวัลและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ ESG เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการมุ่งเน้น ESG

ตัวอย่างของกิจกรรมที่ผู้จัดการสามารถดำเนินการเพื่อโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น ESG เช่น

– จัดอบรมหรือสัมมนาด้าน ESG เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ ESG

– จัดประกวดนวัตกรรมด้าน ESG เพื่อส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

– มอบรางวัลพนักงานดีเด่นด้าน ESG เพื่อเชิดชูเกียรติพนักงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

โดยสรุปแล้ว ในฐานะผู้จัดการ เราควรให้ความสำคัญกับ ESG ในการบริหารคน โดยกำหนดนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึง ESG พัฒนาบุคลากรด้าน ESG และสร้างโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ESG เพื่อโน้มน้าวและจูงใจให้พนักงานมุ่งเน้น ESG ร่วมกันสร้างองค์กรที่ยั่งยืน