Empathy Skill ทักษะสำคัญ

Empathy คำที่ได้ยินบ่อย วันนี้เราจะมาดูกันว่า มันคืออะไร มีประโยชน์อะไร และจะพัฒนาได้อย่างไร

พร้อมตัวอย่างของพนักงานสี่อาชีพ

1. Empathy Skill คืออะไร 

2. มีประโยชน์อย่างไร 

3. จะพัฒนาได้อย่างไรด้วย 70/20/10 Model 

4. ตัวอย่างของพนักงานที่ใช้ Empathy Skill ในงาน

1. Empathy Skill คืออะไร

Empathy Skill คือ ทักษะการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

โดยพิจารณาจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้อื่น 

โดยไม่ได้ตัดสินหรือเอาความรู้สึกของตนเองไปเปรียบเทียบ 

ทักษะนี้สามารถพัฒนาได้ผ่านการสังเกต ฝึกฝน และประสบการณ์

2. ประโยชน์ของ Empathy Skill

Empathy Skill มีประโยชน์มากมาย ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน ดังนี้

ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น 

ทำให้เราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น 

มองเห็นมุมมองและความต้องการของผู้อื่น 

นำไปสู่การแก้ปัญหาและความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น เป็นที่รักและไว้วางใจของคนรอบข้าง

ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา นำไปสู่การบริการที่ดี การทำงานเป็นทีม และการสร้างผลงานที่ดี

3. การพัฒนา Empathy Skill ด้วย 70/20/10 Model

70/20/10 Model เป็นโมเดลการพัฒนาทักษะที่ได้รับความนิยม 

แบ่งการพัฒนาทักษะออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

70% การฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริง (On-the-job learning)

20% การเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from others)

10% การเรียนรู้จากตนเอง (Self-directed learning)

การพัฒนา Empathy Skill ด้วย 70/20/10 Model สามารถทำได้ดังนี้

70% การฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริง

การฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนา Empathy Skill ทำได้ดังนี้

* สังเกตและรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ

* พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจากมุมมองของพวกเขา

* ถามคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* แสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

20% การเรียนรู้จากผู้อื่น

การเรียนรู้จากผู้อื่นสามารถช่วยพัฒนาทักษะ Empathy Skill ได้ด้วยวิธีดังนี้

* พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น

* อ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับ Empathy

* เข้าร่วมกิจกรรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Empathy

10% การเรียนรู้จากตนเอง

การเรียนรู้จากตนเองเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถทำได้ดังนี้

* สำรวจความคิดและความรู้สึกของตนเอง

* ฝึกฝนการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

* ฝึกฝนการมองโลกจากมุมมองของผู้อื่น

4. ตัวอย่างของพนักงานที่ใช้ Empathy Skill ในงาน

พนักงานร้านอาหาร สามารถใช้ Empathy Skill เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการอาหารประเภทไหน ลูกค้ามีความเร่งรีบหรือไม่ ลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น พนักงานสามารถใช้ Empathy Skill เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

พนักงานสะดวกซื้อ สามารถใช้ Empathy Skill เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการสินค้าอะไร ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือด้านใด ลูกค้ามีอารมณ์อย่างไร เป็นต้น พนักงานสามารถใช้ Empathy Skill เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างประทับใจ

พนักงานโรงแรม สามารถใช้ Empathy Skill เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการห้องพักแบบไหน ลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่ ลูกค้ามีความต้องการพิเศษหรือไม่ เป็นต้น พนักงานสามารถใช้ Empathy Skill เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย

Data Scientist สามารถใช้ Empathy Skill เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ลูกค้าต้องการข้อมูลอะไร ลูกค้าต้องการใช้งานอย่างไร ลูกค้ามีอุปสรรคหรือปัญหาอะไร เป็นต้น พนักงานสามารถใช้ Empathy Skill เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สรุปได้ว่า Empathy Skill เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคน 

ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

การพัฒนา Empathy Skill สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และประสบการณ์จริง