Critical Thinking กับการจัดการทีมงานแต่ละกลุ่ม

ทีมงานเราปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงเพียงใด

ในโลกธุรกิจขณะนี้ ผู้นำ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ

เขามีความพร้อมในการบริหารธุรกิจได้ดีเพียงใด

ในอดีต…

ในช่วงที่ความผันผวนมีไม่มากเท่าขณะนี้

เราอาจจำแนกทีมงานได้เป็นสามกลุ่มคือ…

ก. บางทีมงาน มีการจัดการที่ดี

ข. บางทีมงาน มีการจัดการที่พอใช้ได้

ค. บางทีมงาน มีการจัดการที่ยังไม่ดี

ในกลุ่มก. คงมีสองประเภทคือ

ก.๑ กลุ่มที่ปรับตัวได้ดีในบริบทใหม่

ก.๒ กลุ่มที่ปรับตัวได้ไม่ดี เพราะอาจยึดสูตรสำเร็จเดิมอยู่

ประเภท ข. และค. คงจะยิ่งน่าเป็นห่วง

เพราะว่า ในภาวะปกติเดิม ก็จัดการไม่ค่อยปกติเท่าไรนัก (พอใช้/ไม่ดี)

ดังนั้น หากผันผวนมากขึ้น ก็น่าจะจัดการได้ไม่ดีกว่าเดิม

ทางแก้คืออะไร

1. แยกแยะให้ออกว่าแต่ละทีมอยู่ตรงไหน

2. ทำให้เขาตระหนักรู้สถานการณ์ของเขา

3. ลองให้เขา คิดหาทางจัดการ แล้วชั่งใจ

4. หากแนวทางเขาน่าจะแก้ไขได้ ให้เขาลอง

5. หากประเมินแล้วไม่เวิร์คเราต้องลงมือจัดการ