Command & Control กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Command & Control กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 ผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ผู้บริหารระดับกลาง ไปทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง 

แล้วผู้บริหารระดับกลาง ก็ไปสั่งให้คนทำงานเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน 

แต่ปรากฎว่าระดับการเปลี่ยนแปลงลงไปถึงคนทำงาน

และน้อยกว่าความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงมาก 

1. สาเหตุอาจเกิดได้จากอะไรบ้าง

2. แนวทางจัดการแต่ละสาเหตุควรทำอย่างไร 

3. บทเรียนที่ได้คืออะไร

4. นอกจาก Command & Control มีทางเลือกอะไร

การสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นงานที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารทุกระดับ 

และการที่การเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในองค์กรมากมาย 

1. สาเหตุอาจเกิดได้จากอะไรบ้าง

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน: ผู้บริหารระดับสูงอาจไม่ได้สื่อความคาดหวังอย่างชัดเจนไปยังผู้บริหารระดับกลาง เช่น ไม่ชี้แจงเป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่มีการระบุเกณฑ์การประเมินผล

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: ผู้ที่ทำงานอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความไม่มั่นคงหรือความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคย

ขาดการฝึกอบรมและพัฒนา: คนทำงานอาจขาดทักษะการโน้มน้าว หรือความรู้ที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่

ขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน: หากพนักงานไม่รู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมหรือมีเสียงในการเปลี่ยนแปลง พวกเขาอาจไม่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

การจัดการที่ไม่เหมาะสม: ผู้บริหารระดับกลางอาจไม่มีทักษะหรือความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงาน

2. แนวทางจัดการแต่ละสาเหตุควรทำอย่างไร 

การปรับปรุงการสื่อสาร: จัดทำการสื่อสารที่ชัดเจน พร้อมด้วยการมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะและการยืนยันความเข้าใจจากทุกระดับ

บริหารการเปลี่ยนแปลง: จัดการกับความกังวลของพนักงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากพอสมควร

การฝึกอบรม: จัดหาโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลง

การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจ

การพัฒนาผู้บริหาร: ฝึกฝนและพัฒนาผู้บริหารระดับกลางเพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการนำพาการเปลี่ยนแปลง

3. บทเรียนที่ได้คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นเพียงแค่สั่งการเท่านั้น 

แต่ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน 

การสื่อสารที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร 

นอกจากนี้ การสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาความสามารถของผู้นำในทุกระดับเป็นสิ่งสำคัญ

ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน

4. นอกจาก Command & Control มีทางเลือกอะไร

การจัดการแบบ Command & Control อาจไม่เป็นที่นิยมในสภาพแวดล้อม

ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการต่อต้านและขาดความคล่องตัวในองค์กร 

ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้แนวทางที่เปิดกว้างและเป็นการร่วมมือมากขึ้น เช่น:

1. การเปิดเสรีภาพในการทำงาน (Empowerment): ให้อำนาจแก่พนักงานในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพวกเขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมและสามารถนำไปสู่นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management): ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร

3. การสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development Support): ส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการให้ทรัพยากร การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาตัวเอง เพื่อให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

4. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision Creation): ทำงานร่วมกับพนักงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและน่าตื่นเต้นสำหรับอนาคตขององค์กร ซึ่งทุกคนสามารถมุ่งหน้าไปด้วยกันได้

5. การสนับสนุนนวัตกรรม (Innovation Support): ให้รางวัลและส่งเสริมการทดลองและการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการยอมรับความล้มเหลวเป็นบทเรียนและการเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น.

การนำเสนอแนวทางเหล่านี้ต้องทำด้วยความเข้าใจในบริบทขององค์กรและความพร้อมของพนักงาน รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนอย่างมีสติและค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน