Assertiveness Communication: การสื่อสารอย่างมั่นใจ

1. Assertiveness communication คืออะไร

2. มีประโยชน์อย่างไร

3. วิธีพัฒนาทักษะนี้ทำอย่างไร

4. ตัวอย่างผจก. ที่มีทักษะนี้ดีไม่ดี 3 กรณี

1. Assertiveness communication คืออะไร

การสื่อสารอย่างมั่นใจคือการแสดงความคิดและความรู้สึกโดยตรงและซื่อสัตย์ 

โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

คุณลักษณะหลักของการสื่อสารแบบนี้คือ ความสามารถ…

– ในการยืนหยัดต่อความเชื่อและความต้องการของตนเอง 

– พร้อมทั้งยอมรับสิทธิเหล่านั้นให้กับผู้อื่นด้วยความเคารพ

2. มีประโยชน์อย่างไร

– เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและแสดงออกทางอารมณ์อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี

– ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเคารพซึ่งกันและกันในที่ทำงาน

– ลดความเครียดที่มาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

– ไม่ด้อยค่าตัวเองจากการทำตัวให่มีระดับอัตตาต่ำกว่าบริบท

– ลดโอกาสที่คนจะหมั่นไส้ จากท่าทีที่คนตีความว่าเราอัตตาสูงเกินบริบท  

3. วิธีพัฒนาทักษะนี้ทำอย่างไร

1. ฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีและให้ความสนใจกับความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น

2. ฝึกการใช้ “I-statements” เพื่อแสดงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง

3. เรียนรู้ที่จะกล่าวขอโทษและยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง

4. ประเมินสถานการณ์และบริบท แล้วสื่อสารออกไปให้เหมาะสม

5. รับฟัง Feedback และนำมาพัฒนาตนเอง 

4. ตัวอย่างผจก. ที่มีทักษะนี้ดีเทียบกับผจก.ที่ไม่มีทักษะที่ดีใน 3 กรณี

1. เมื่อพบว่าลูกน้องสะกดคำผิด:

ผจก.ที่มีทักษะดี: แจ้งลูกน้องอย่างใจเย็นและเสนอวิธีปรับปรุง 

เช่น “ฉันสังเกตเห็นความผิดพลาดเล็กน้อยในรายงานของคุณ มาดูวิธีแก้ไขร่วมกันเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด”

ผจก.ที่มีทักษะไม่ดี: อาจตำหนิลูกน้องอย่างรุนแรง หรือทำเป็นมองข้ามโดยไม่ช่วยแก้ไข

2. เมื่อมีความเห็นต่างกับลูกน้อง:

ผจก.ที่มีทักษะดี: แสดงความเปิดใจและพร้อมที่จะฟัง โดยอาจพูดว่า 

“ฉันเข้าใจว่าคุณมีมุมมองที่แตกต่าง มาหารือกันว่าเราสามารถหาจุดร่วมได้อย่างไร”

ผจก.ที่มีทักษะไม่ดี: อาจปิดกั้นการสื่อสาร หรือใช้อำนาจบังคับให้ลูกน้องยอมรับ

3. เมื่อผจก.มาสาย 30 นาที:

ผจก.ที่มีทักษะดี: ขอโทษและอธิบายสาเหตุ พร้อมทั้งเสนอวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

อาทิ “ฉันขอโทษที่มาสาย มีเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ฉันจะวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดเช่นนี้อีก”

ผจก.ที่มีทักษะไม่ดี: อาจไม่ยอมรับผิด หรือโยนความรับผิดชอบให้กับผู้อื่น

การสื่อสารอย่างมั่นใจจะส่งผลให้ทีมของคุณมีความสามัคคีและประสิทธิภาพสูง 

เนื่องจากทุกคนรู้สึกว่าถูกเคารพและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการดำเนินงานของทีม