3.5.9 ทำอย่างไร เมื่อลูกทีมเราทำงานพลาด

หัวหน้าทั่วไป เมื่อลูกทีมทำงานพลาด มักตำหนิลูกทีมทันที
อัตตา มักคิดว่า ลูกทีมเองคือสาเหตุของความผิดพลาด

หัวหน้าเช่นนี้ มักมีสมมติฐานว่า…
ลูกทีมไม่รับผิดชอบ
ลูกทีมไม่เก่ง
ลูกทีมไม่ทุ่มเท

แต่ว่า หัวหน้าที่มีระดับอัตตาที่เหมาะสม เข้าใจดีว่า…
ปัญหาในผลงานของลูกทีม หัวหน้ามีส่วนเป็นสาเหตุ ไม่มากก็น้อย

ดังนั้น เมื่อลูกทีมทำงานที่เรามอบหมายมาไม่ตรงตามความคาดหวัง

ลองใช้ Checklist ชุดนี้ดูครับ

  1. เรามอบหมายงานชัดเจนเพียงใด
  2. เราได้ On the job training เขาดีเพียงใด
  3. เราได้ตรวจสอบความเข้าใจวิธีการทำงานของเขาเพียงใด
  4. เขาทำตามที่เราแนะนำแล้ว แต่เขาขาดทักษะอะไร ทำให้เขาทำไม่ได้ตามความคาดหวัง
  5. เขาทำตามที่เราแนะนำแล้ว แต่เขาขาดความรู้อะไร ทำให้เขาทำไม่ได้ตามความคาดหวัง
  6. เขาทำตามที่เราแนะนำแล้ว แต่เขาขาดดุลพินิจที่เหมาะสม ทำให้เขาทำไม่ได้ตามความคาดหวัง
  7. เราควร Feedback เขาอย่างไรให้เขาเกิดความตระหนักรู้และไม่เสียกำลังใจ
  8. เราควรแนะนำอะไรเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เขาพลาดแบบเดิมอีกในอนาคต

หากซื่อสัตย์กับตัวเอง
ครั้งต่อไปคุณและลูกทีมจะทำงานได้ดีขึ้นครับ