3.5.7 คนแต่ละกลุ่มมีผลงานเป็นอย่างไร

ในองค์กรที่มีคนทำงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานฐานความรู้ (Knowledge Workers)

หากเป็นองค์กรที่มีระบบ การบริหารประเมินผลงาน (Performance Management System – PMS) พอใช้ได้ ไม่ถึงกับมีระบบฯ ที่ยอดเยี่ยมแบบ “องค์กรสมรรถนะสูง” (High Performance Organization – HPO)
โดยเฉลี่ยจะมีคนทำงานสามกลุ่ม คือ

กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพปานกลาง
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำ

โดยมีสัดส่วนของจำนวนพนักงาน คือ

กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง 20%
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพปานกลาง 50%
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำ 30%

ในองค์กรที่มีการบริหารประเมินผลปานกลางแบบนี้
จะมีสัดส่วนของผลงาน จากแต่ละกลุ่มของพนักงาน คือ

กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างผลงาน 80%
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพปานกลาง สร้างผลงาน 50%
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่ำ สร้างผลงาน – 30% (คือทำงานผิดพลาด จนต้องแก้ไขใหม่ ทำให้สูญเสียเวลาและทรัพยากรมาใช้แก้ปัญหา เช่นการประชุม การตัดสินใจแก้ไขปัญหา การวางแผนงานใหม่ ฯลฯ)

เรื่องที่ต้องตัดสินใจ

ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไร ซึ่งคงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปแบบใดแบบเดียว คงต้องวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติม และหาทางจัดการให้เหมาะกับบริบทและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละแห่ง

หมายเหตุ:

ตัวเลขที่แสดงนี้ มาจากประสบการณ์ของผมและการ Guess-timate คือการคาดการณ์ ไม่ได้มาจากการสำรวจและวิจัยอย่างเป็นทางการใด ๆ เป็นการใช้ตัวเลขเพื่อแสดงแนวโน้มของคนในองค์กรให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ