3.5.3 ลดความเสี่ยงจากการรับมอบงานสำคัญ

ในภาวะวิกฤติ คนเก่งหลายคนจึงได้รับมอบหมายงานสำคัญ

เป็นจังหวะและโอกาสที่จะได้แสดงผลงาน

แต่ก็อาจเป็นโชคร้าย หากงานออกมาไม่ดี

เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญและยังไม่เคยทำมาก่อน 

เรามีความเสี่ยงที่อาจวางแผนงานคลาดเคลื่อน เช่น

a. กำหนดเสร็จที่ อาจจะใช้เวลามากหรือน้อยกว่าที่ควร

b. จำนวนคนที่เกี่ยวข้อง อาจจะมากหรือน้อยกว่าที่จำเป็น

c. ความร่วมมือของคน ที่อาจจะมีน้อยกว่าที่เราคาดมาก

d. ปัญหาที่อาจจะเกิด ที่เรานึกไม่ถึง/ไม่มีประสบการณ์

e. ปัจจัยที่เรานึกไม่ถึง จึงไม่ได้ใส่มาในแผนงาน

เราสามารถลดความเสี่ยงของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยการ

1. ศึกษางานที่คล้ายกันในต่างประเทศ

2. ศึกษางานวิจัยที่คล้ายกันจากอินเตอร์เน็ท

3. สอบถามคนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียง

4. สอบถามคนที่มีวิจารณญาณที่ดี

5. สอบถามคนที่มองความเสี่ยงเก่ง

6. สอบถาม Mentor/Coach/Advisor

แล้วลงมือทำ เรียนรู้จากความผิดพลาด

สิ่งที่ควรระวังคือ “อย่าศึกษาและวิเคราะห์มากจนไม่เกิดการลงมือทำ” 

เพราะความสูญเสียจากการไม่ทำอะไรอาจจะมากกว่าความสูญเสียจากการทำพลาดไปบ้าง