3.4.8 สัญญาณที่บอกว่าคนเก่งอาจจะลาออก

องค์กรส่วนใหญ่มีคนทำงานสามกลุ่ม
ก. กลุ่มที่สร้างผลงานเด่น
ข. กลุ่มที่สร้างผลงานปานกลาง
ค. กลุ่มที่สร้างผลงานต่ำ

โดยปกติ ทุกกลุ่มจะมีคนลาออก
องค์กรที่มีระบบที่ดีควรมีการลาออกบ้าง
อัตราการลาออกควรจะต่ำกว่าอุตสาหกรรมนิดหน่อย
โดยเฉพาะคนกลุ่มแรก ควรมีอัตราการลาออกที่น้อยกว่าอุตสาหกรรม

เพราะคนกลุ่มแรก มักจะสร้างผลงานสูง
การมีอัตราลาออกสูงของคนกลุ่มนี้
จะกระทบความยั่งยืนขององค์กร

ผู้บริหารที่เก่ง ควรจะอ่านสัญญาณให้ออก
ว่าเมื่อใดที่คนกลุ่มนี้อาจจะเริ่มลาออกมากขึ้น

สัญญาณเหล่านี้อาจจะพอบอกได้บ้าง

  1. มีการสื่อสารที่ดูแข็งกร้าวขึ้น
  2. มีการพูดถึงความไม่ยุติธรรมบ่อยขึ้น
  3. มีการลากิจมากกว่าปกติที่เคยเป็น
  4. เริ่มไม่แสดงความคิดในการระดมความคิด
  5. เริ่มเงียบกว่าปกติในที่ประชุม

หากเห็นสัญญาณเหล่านี้
เราอาจจะลองเดินไปหาเขา
ก่อนไปลองดูว่างานยาก ๆ ของเขามีอะไรบ้าง
ลองคิดหาทางสนับสนุนเขาไปล่วงหน้า
อาจจะเป็นการกรุยทางนอกฝ่ายงานให้เขา
อาจจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดให้เขา
หารือ และพยายามทำให้เขาสบายใจ

บางครั้ง เราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้จริง ๆ
แต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ก่อน
เมื่อเขาเห็นว่าเราพยายามเต็มที่จริง ๆ แล้ว
แต่ติดขัดเรื่อง นโยบาย / ระเบียบ / ข้อจำกัดสุดวิสัย

คนเก่ง ๆ จะอยากอยู่กับเรานาน ๆ
ถ้าเขาเห็นว่า “เราพยายามสนับสนุนเขาเต็มที่”