3.4.6 ปฎิบัติกับแต่ละคน อย่างที่แต่ละคนชอบ

Golden rule: Treat people as you would like to be treated.
Great manager rule: Treat each person as he would like to be treated.
From the book – First, Break All the Rules – Marcus Buckingham & Curt Coffman

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครชอบอะไร

ในหนังสือ First, Break All the Rules – Marcus Buckingham & Curt Coffman
ได้บอกว่า คนส่วนใหญ่ถูกสอนกฎทองมาข้อหนึ่งว่า “จงปฎิบัติกับคนอื่นอย่างที่เราชอบ”

แต่เขาพบว่า จากการศึกษาผู้จัดการยอดเยี่ยม พบว่า กฎของผู้จัดการยอดเยี่ยมคือ
“ปฎิบัติกับแต่ละคนอย่างที่แต่ละคนชอบ”

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแต่ละคนชอบอะไร
โดยเฉพาะ ความเชื่อ/หลักการ/แนวคิด/แนวทาง/วิธีการทำงาน/สไตล์ ที่แตกต่างกันของแต่ละคน

ผมมีชุดคำถามที่ช่วยให้หัวหน้าและลูกน้องทำความเข้าใจกันรายบุคคลดังนี้

หัวหน้าถามลูกน้องแต่ละคน

  1. มอบหมายงานกรณีไม่ปกติ ควรสื่อสารอย่างไร
  2. การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ควรจะสื่อสารอย่างไร
  3. การจูงใจที่ตรงกับฉันเป็นพิเศษคืออะไร
  4. เมื่อผิดพลาดโดยฉันไม่ทราบ หัวหน้าควรสื่อสารอย่างไร
  5. งานที่มีความถนัดคืออะไรบ้าง ระบุให้เฉพาะเจาะจง
  6. งานที่ไม่ถนัดคืออะไรบ้าง / ควรมอบหมายงานที่ไม่ถนัดอย่างไร
  7. สอนงานใหม่แบบไหน ที่ถูกจริตการเรียนรู้ที่สุด
  8. ถูกติดตามงานแบบไหนที่สบายใจด้วยมากที่สุด

ลองสอบถามแต่ละคนดู แล้วคุณจะพบว่า “เราแต่ละคนปรารถนาจะให้คนอื่นปฎิบัติกับเราแตกต่างกันพอสมควร”

เราจึงไม่ควรด่วนสรุปว่า “เราชอบแบบนี้ เขาจะชอบแบบนี้ด้วย”