3.4.1 สาเหตุใหญ่ ๆ ที่ทำให้คนหมดกำลังใจในการทำงาน

  • พันธกิจขององค์กร
  • วัฒนธรรมองค์กร
  • ผลตอบแทน
  • ลักษณะงาน
  • หัวหน้า
  • เพื่อนร่วมงาน
  • ปัญหาระบบงาน

พันธกิจขององค์กร เช่น
เป็นคนต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ทำงานบริษัทที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วัฒนธรรมองค์กร
เน้นการแข่งขัน แต่เป็นคนที่ประนีประนอมสุด ๆ

ผลตอบแทน
คิดว่าได้รับผลตอบแทนไม่เท่าตลาด หรือคนใหม่ได้มากกว่า

ลักษณะงาน
ไม่ชอบตัวเลข ชอบคุยกับคน แต่งานนั่งหน้าจอกับตัวเลขในคอกแคบๆ โดยเจอคนน้อยมาก

หัวหน้า
ไม่สอนงาน / ไม่มอบหมายงานสำคัญให้ทำ / ไม่ให้ Feedback / ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้

เพื่อนร่วมงาน
ชอบ Bully / เกี่ยงงาน / ไม่ให้ความร่วมมือ / ชอบเอาเครดิต / ชอบยืมเงิน

ปัญหาระบบงาน
มีปัญหาเดิมที่ไม่แก้ไข / การประสานงานไม่ดี / ไซโล แบ่งแยกอาณาเขตชัดเจน / บูรณาการน้อยมาก

โดยส่วนใหญ่ หากคนทำงานประสบเพียงหนึ่งหรือสองข้อ
คนก็อาจจะพอปรับตัว อดทน ทำใจ และทำงานแบบพอไปได้

แต่ว่าหากใครประสบพร้อม ๆ กันหลายข้อ ก็อาจจะบั่นทอนมาก
บางคนทนอยู่เพราะคิดว่าไม่มีที่ไป ก็กลายเป็นความเครียดสะสม จนอาจซึมเศร้าอ่อน ๆ ได้
บางคนไม่ทน ก็อาจลาออกไป แม้ยังไม่มีงานใหม่รองรับ
คนเก่ง ๆ บางคนก็อยู่ เพราะมองว่าเป็นความท้าทาย
คนเก่ง ๆ บางคนก็ไม่ทน เพราะคิดว่าเสียเวลาและเสียอารมณ์

หากเราเป็นผู้บริหาร
หน้าที่เราคือบริหารจัดการ
สร้างการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น
เท่าที่จะทำได้ครับ