3.3.6 พูดคุยเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพเป็นระยะ

ผู้จัดการที่เก่งจะ “พูดคุยเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพ” เป็นระยะกับ Knowledge Workers แต่ละคน

แล้วการพูดคุยเรื่องความก้าวหน้าของอาชีพ คืออะไร

คือบทสนทนาระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฎิบัติงาน

ซึ่งอาจมีความถี่แล้วแต่บริบท เช่น ทุก ๆ 3/6/12 เดือน

กิจกรรมนี้ทำไปเพื่ออะไร

– เพื่อให้คนทำงานมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา

– เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

– เพื่อให้คนทำงานทราบว่าหัวหน้าใส่ใจในความก้าวหน้าของเขา

– เพื่อป้องกันไม่ให้คนคิดหาทางก้าวหน้านอกองค์กร

– เพื่อป้องกันการสนใจการไปเติบโตที่อื่น

วิธีการ

เข้าใจก่อนว่าความก้าวหน้าในอาชีพมีสี่เส้นทางคือ

ก. พัฒนาความสามารถในบทบาทเดิม จากดีไปสู่ยอดเยี่ยม

ข. ขยายขอบข่ายความรับผิดชอบเพิ่มจากบทบาทเดิม เพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้น

ค. สลับหมุนเวียนไปบทบาทอื่นที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้ตัวเราเอง

ง. เลื่อนขั้น/เลื่อนระดับขึ้นไป

ในการพูดคุยเรื่องความก้าวหน้าในงานนั้น ในแต่ละครั้งควรถามเขาว่า

1. อนาคตระยะยาว เขามองตัวเองว่าเป็นอย่างไร (อนาคต: 1/3/5 ปีแล้วแต่บริบทของธุรกิจ/ตำแหน่ง)

2. อนาคตระยะสั้น (6/12/18 เดือน) ข้างหน้า เขาวางแผนอย่างไรในสี่ทางเลือก ก./ข./ค./ง.

3. เขาวางแผนจัดการงานปัจจุบันอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการขยับขยายในสี่ทางเลือก ก./ข./ค./ง.

4. เขาต้องการการสนับสนุนอะไรจากเรา

5. เราคิดว่าเราสามารถสนับสนุนอะไรให้เขาได้อีก

6. งานที่ทำส่วนไหนบ้างที่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของเขา

7. ปัญหาและอุปสรรคในงานเรื่องไหนที่อาจจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาในอนาคต 

ในข้อ 7. ปัญหาและอุปสรรคในงานเรื่องไหนที่อาจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาในอนาคต หมายความว่าอย่างไร

เช่น อยากเป็น CEO ใน 5 ปี แต่ต่อรองไม่เก่ง ในงานปัจจุบันเบื่อมากต้องต่อรองกับ Suppliers หิน ๆ งานนี้ไม่อยากจะทำเลย แต่พอหัวหน้าบอกว่า หากคุณต่อรองเก่งก็ Influencing skills เก่งขึ้น วันหลังขึ้นไปเป็น CEO จะได้ต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหิน ๆ ได้ไงละ 

เขาก็จะเห็นภาพว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เขามองก็เป็นโอกาสในการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต