3.3.27 พัฒนาทีมงานให้เป็น Dream Team

ในการบริหารองค์กรส่วนใหญ่
จะมีทีมงานผู้บริหารมาทำงานร่วมกัน
ในรูปของคณะทำงาน หรือคณะกรรมการ

ทีมงานที่ทำงานร่วมกันมีหลายประเภท

ก. บางทีมเป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมแบบ Dream Team
ข. บางทีมเป็นทีมงานที่ดี แต่ยังไปไม่ถึงยอดเยี่ยม
ค. บางทีมมาทำงานด้วยกันแต่ไม่บูรณาการกัน ยังมีการแยกส่วนกันอยู่
ง. บางทีมดูภายนอกเสมือนว่าปกติ แต่ลึก ๆ สมาชิกมีคาวมขัดแย้งกันพอควร

แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากให้ทีมงานตัวเองเป็น Dream Team

ทีมงานที่ดีแบบ Dream Team ควรมีลักษณะอย่างไร

 1. มีหัวหน้าทีมที่ทุกคนเชื่อมั่นและไว้วางใจ
 2. ทีมงานมีเป้าหมาย และค่านิยมร่วมกัน
 3. แต่ละคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
 4. แต่ละคนเก่งในบทบาทของตน
 5. แต่ละคนใช้จุดแข็งเสริมกันและกัน
 6. ไว้วางใจสูง พูดตรงไปตรงมา แบบสุภาพ
 7. แต่ละคนมีระดับอัตตาที่เหมาะสม

หัวหน้าทีมจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจน
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทีมควรร่วมกันคิดว่า “จะอยู่ร่วมกันอย่างไร เพื่อให้บรรลุตามที่ต้องการ”
ซึ่งนำไปสู่ “ค่านิยมร่วมกัน” หรือบรรทัดฐานที่ทีมจะทำงานร่วมกัน

บรรทัดฐานที่มีอาจครอบคลุมเรื่อง…

 • การแก้ปัญหา / การวางแผน
 • การตัดสินใจร่วมกัน
 • การ Feedback เมื่อใครทำพลาด
 • กฎ กติตกา มารยาท ในการประชุม/การทำงาน

ทีมงานควรมีการหารือกันเรื่องบรรทัดฐานก่อนลงมือทำงานร่วมกัน

มิฉะนั้น…

สมาชิกแต่ละคน จะนำประสบการณ์เดิมที่ตัวเองเคยทำแล้วเวิร์คในบริบทอื่นมาใช้ในทีมใหม่
หากทีมงานมีคนเก่งมาก ๆ ที่มาจากพื้นฐาน/ประสบการณ์/บริบท ที่หลากหลาย
โอกาสที่ทีมงานจะทำงานขัดแย้งกันจะมีสูงหากไม่ตกลงแนวทางกันก่อน

เมื่อทำงานกันไประยะหนึ่ง ทีมงานก็ควรมาทบทวนบรรทัดฐาน และปรับให้เข้าบริบทมากขึ้นครับ