3.3.12 ปลดปล่อยศักยภาพทีมงาน

ทีมงานเรา ได้ใช้ศักยภาพแต่ละคนเพียงใด

ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ในทีมงานแต่ละทีม จะมีคนสามกลุ่มคือ…

– คนที่ใช้ศักยภาพสูง

– คนที่ใช้ศักยภาพปานกลาง 

– คนที่ใช้ศักยภาพต่ำ

สัดส่วนของคนแต่ละกลุ่ม อาจจะขึ้นอยู่กับ…

– บริบทของธุรกิจ (แข่งขันสูงหรือต่ำ / ทันสมัยหรือล้าสมัย / อนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยม)

– วัฒนธรรมองค์กร 

– ภาวะผู้นำของทีม

เราจะปลดปล่อยศักยภาพของคนแต่ละกลุ่มอย่างไร

มีสามปัจจัยที่เราจะช่วยเขาได้คือ

– ทัศนคติ

– ความรู้

– ทักษะ

คนที่ใช้ศักยภาพสูง

– ทัศนคติ ส่วนใหญ่จะดี เพราะมีแรงจูงใจ/รับผิดชอบสูง ดังนั้น เราไม่ต้องแตะเรื่องนี้มาก

– ความรู้ หากขาดก็หาวิธีเติมให้เขา

– ทักษะ หากขาดก็หาวิธีพัฒนา โดยใช้ 10/20/70 Model 

คนที่ใช้ศักยภาพปานกลาง

– ทัศนคติ ส่วนใหญ่จะกลาง ๆ และมักจะขาดเป้าหมายในอนาคตไกล ๆ การโค้ชเรื่อง IDP น่าจะช่วยได้

– ความรู้ หากขาดก็หาวิธีเติมให้เขา

– ทักษะ หากขาดก็หาวิธีพัฒนา โดยใช้ 10/20/70 Model 

คนที่ใช้ศักยภาพต่ำ

– ทัศนคติ ส่วนใหญ่จะมี Fixed Mindset / ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง / ไม่อยากออกจาก Comfort Zone หัวหน้าต้องหาทางจัดการกับทัศนคติของแต่ละบุคคลก่อน

– ความรู้ หากขาด อย่ารีบเติม จนกว่าจะ “ปรับทัศนคติ” ให้ได้ก่อน

– ทักษะ หากขาด อย่ารีบพัฒนาไม่ว่า 10/20/70 Model จนกว่าจะ “ปรับทัศนคติ” ให้ได้ก่อน

แนวทางนี้เป็นแนวทางคร่าวๆ 

หัวใจสำคัญคือ “อย่าเหมารวมว่าทุกคนต้องใช้วิธีเดียวกัน”

สิ่งที่หัวหน้าทีมมักพลาดคือ

– ส่งทุกคนไปปรับทัศนคติเหมือนกัน

– ส่งทุกคนไปรับความรู้ชุดเดียวกัน

– ส่งทุกคนไปอบรมเหมือนกัน

– จัด Team Building ก่อนจัดทำ Team Norms

– ส่งทีมไปพัฒนา โดยมีหัวหน้าทีมอ่อนเรื่องบริหารผลงาน

ติดกระดุมเม็ดแรกให้ดีครับ

หากพลาดไปแล้ว ก็กลับมาปรับกระบวนกันใหม่

การบริหารผลงานของคน เป็นการเดินทาง ไม่มีวันหยุดครับ

ตารางที่ให้ เป็นการทำให้ดูง่าย ๆ ว่า ควรมุ่งเน้นในเรื่องใด