3.3 พาทีมไปข้างหน้าด้วยแรงบันดาลใจ

ทำไมต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานด้วย

ลำพังให้ทีมงานทำงานให้ได้ตามความคาดหวังก็หนักพออยู่แล้ว

เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่…

การแข่งขันสูงขึ้น

ลูกค้ามีความคาดหวังสูงขึ้น

ผูถือหุ้นต้องการผลตอบแทนสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนมีสูงขึ้น

หากเราทำงานออกมาในระดับเดิม

ผลประกอบการน่าจะถดถอย

ดังนั้น การทำงานให้ออกมายอดเยี่ยม

จึงเป็น “ความจำเป็น” มิใช่ “ทางเลือก” (ที่คิดว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้)

การจะทำงานออกมาให้ยอดเยี่ยม

หมายความว่าพนักงานต้องทุ่มเททำงานเต็มที่

พนักงานจะทุ่มเทก็ต้องทำด้วยความมุ่งมั่น ด้วยแรงบันดาลใจ

เราจะสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไร

1. สื่อสารวิสัยทัศน์ให้คนเกิดแรงบันดาลใจ

2. จัดสรรทรัพยากรให้ทีมงาน

3. สอนทีมงานให้ทำงานได้ดี

4. มอบหมายงานตามจุดแข็ง

5. Feedback เพื่อพัฒนางาน

6. พูดคุยเรื่องความก้าวหน้าในงานเป็นระยะ

7. พัฒนาองค์กร/ระบบ/ขั้นตอน ให้ทำงานง่ายขึ้น

ซึ่งหมายถึงผู้บริหาร

ต้องใช้เวลาในการบริหารงาน บริหารทีม

และใช้เวลากับแต่ละคนพอสมควร

ผู้บริหารควรมีโอกาสพูดคุยรายบุคคล

เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อหารือกันเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพของแต่ละคน