3.2 สื่อสารให้ทีมเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์:
เพื่อ ให้ทีมเข้าใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อ เตรียมความพร้อมของทีมต่อการเปลี่ยนแปลง (ใจและกาย)
เพื่อ ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากความเข้าใจผิดหรือความสับสน

ตัวอย่าง:
ก.ค. 2563 ซีอีโอคนใหม่ของธ.ออมสิน ประกาศวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม  สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

หากคุณเป็นผจก.สาขา สิ่งที่คุณควรทำ

ก. วางแผนงานตามทิศทางใหม่

ข. ระบุสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง เช่น
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการทำงานใหม่
แผนการตลาดและการขายที่จะสื่อสารออกไปถึงลูกค้า
แนวทางการให้บริการ/การตอบข้อซักถาม

ค. วางแผนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง

ง. ลงมือสื่อสาร

จ. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการเปลี่ยนแปลง
เช่น การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะใหม่ Up-Skilling / Re-Skilling

ต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อทำสิ่งนี้ได้ดี:
การคิด การวางแผน การเขียน การออกแบบการนำเสนอ การนำเสนอ ความเข้าใจในพนักงาน การสอนงาน Coaching, Mentoring, Project Management