3.1 ถ่ายทอดนโยบายได้ตรงเจตนารมณ์

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ทีมงานมุ่งไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจตรงกัน

ตัวอย่าง:

ก.ค. 2563 ซีอีโอคนใหม่ของธ.ออมสิน ประกาศวิสัยทัศน์ ว่าจะเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม ที่เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออม  สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

หากคุณเป็นผจก.สาขา สิ่งที่คุณควรทำ

ก. ศึกษาชุดข้อมูลของวิสัยทัศน์ ซึ่งมักจะมาพร้อมกับ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก และเป้าหมายการดำเนินการ

ข. แปลงชุดข้อมูล ออกมาเป็นแผนปฎิบัติการของสาขา ที่ดูง่าย เข้าใจง่าย มีความเป็นไปได้

ค. วางแผนการสื่อสาร

ง. ลงมือสื่อสาร ซึ่งอาจจะเป็นประชุมพนักงานสาขาทั้งหมดพร้อมกันแบบ Townhall Meeting  

ต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อทำสิ่งนี้ได้ดี:

การคิด การวางแผน การเขียน การออกแบบการนำเสนอ การนำเสนอ ความเข้าใจในพนักงาน