3. บทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหารที่มีต่อทีมงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสำนักงานก.พ.ร.
ในโครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มหนึ่ง เรื่องการบริหารทีม
เป็นเวลาสี่เดือน

ก่อนเริ่มโครงการฯ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 
เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้สื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบว่า

บทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหารที่มีต่อทีมงานคือ

  1. ถ่ายทอดนโยบายได้ตรงเจตนารมณ์
  2. สื่อสารให้ทีมเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
  3. พาทีมไปข้างหน้าด้วยแรงบันดาลใจ
  4. สร้างขวัญและกำลังใจเมื่อเผชิญอุปสรรค
  5. มอบหมายและติดตามงานแบบมืออาชีพ
  6. การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอด

บทบาททั้งหกข้อ ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่น่าจะประยุกต์ใช้ได้
กับ Knowledge Workers ในองค์กรทั่วไป
บางองค์กรบริบท อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง
ลองศึกษา และนำไปประยุกต์ปรับใช้ตามความเหมาะสมครับ