2.6 ความท้าทายของคนเก่งเมื่อเป็นหัวหน้าครั้งแรก

คนที่ได้โปรโมทเป็นหัวหน้าครั้งแรก
มักถูกเลือกมาจากคนที่ ดีและเก่ง ที่มีลักษณะ…
รับผิดชอบสูง
ไม่ต้องตามงาน
คิดเชิงรุก วางแผนดี แก้ปัญหาเก่ง
มุ่งเติบโตและก้าวหน้า
กระตุ้นและจูงใจตัวเอง
มีทัศนคติบวก
มี Growth Mindset
ฯลฯ

คนเหล่านี้ มีสัดส่วนน้อยในองค์กร

คนในองค์กรส่วนใหญ่…
ทำงานพอใช้ได้

บางส่วน…
ผลงานต่ำกว่าที่ควร…

ในขณะที่หัวหน้ามือใหม่ มักคิดว่าทุกคนเหมือนตน
จึงไม่ได้สอนงาน/ติดตามงาน/จูงใจ/ช่วยแก้ปัญหาให้

งานที่มอบหมายจึงออกมาไม่ได้คุณภาพดั่งใจ
และมักจบลงด้วยการบ่น ตำหนิ หรือเอางานไปทำเอง

คำแนะนำสำหรับคนเก่ง ที่เป็นหัวหน้ามือใหม่คือ…

  1. เข้าใจว่าแต่ละคนต่างกัน รู้จักเขาก่อน
  2. เขามีแผนงานในอาชีพอย่างไร
  3. เขามีจุดอ่อน/จุดแข็งอะไร
  4. เขามีค่านิยมอย่างไร
  5. เขามีความถนัดในการทำงานอย่างไร
  6. แล้วจึงหาทางทำงานร่วมกับเขา

อาจจะเริ่มต้นด้วยการคุยกับแต่ละคนก่อน
โดยบอกข้อมูลชุดเดียวกันของเราก่อน
แล้วจึงถามเขาบ้าง

ตระหนักว่าหลายคนอาจยังไม่เคยคิด ก็ให้เวลาเขาไปคิด
หลายคนอาจจะคิด แต่ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผล สำคัญมากคือ อย่าไปตัดสินเขา เพราะเขาอาจไม่มีคนสอน
ฟังเพื่อเข้าใจ

ขอให้โชคดีครับ ลองประยุกต์ใช้ดูเท่าที่จะทำได้ครับ