2.5 ประเมินสถานการณ์สำหรับหัวหน้าคนใหม่

  1. อะไรคือความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียหลัก
  2. อะไรคือ บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ
  3. จุดแข็งอะไรที่เรามีสำหรับบทบาทใหม่
  4. จุดแข็งอะไรที่อาจเป็นอุปสรรคบทบาทใหม่
  5. แผนพัฒนาสิ่งที่เรายังไม่แข็งแรงคืออะไร

เราลองมาดูรายละเอียดในแต่ละข้อกัน

  1. อะไรคือความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ความคาดหวังส่วนใหญ่ คือให้เราบริหารจัดการองค์กรตามบริบทเช่น
ก. เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ
ข. สร้างการเติบโตที่มีให้ต่อเนื่อง
ค.ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ไปในทิศทางที่ควรเป็น
ง. กู้วิกฤติองค์กรให้กลับคืนสภาพเดิม
จ. เตรียมตัวที่จะเลิกกิจการ
ฉ. อื่น ๆ
ประเมินให้ออก เพราะว่าแต่ละบริบท จะใต้องใช้ภาวะผู้นำที่แตกต่างกัน

  1. อะไรคือ บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ

คำตอบข้อสอง จะขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินความคาดหวังและบริบทในข้อแรกได้ดีเพียงใด
เพราะในแต่ละบริบท บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบก็แตกต่างกัน เช่น

ก. เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ บทบาทอาจจะเป็นหาคนเก่งเข้ามาให้เร็ว พัฒนาองค์กรและระบบให้ทัน
ข. สร้างการเติบโตที่มีให้ต่อเนื่อง หาทางพัฒนาศักยภาพคนเก่งที่มีให้เร็ว
ค.ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ไปในทิศทางที่ควรเป็น สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านวัฒนธรรมองค์กร
ง. กู้วิกฤติองค์กรให้กลับคืนสภาพเดิม ลงมือทำสิ่งที่ต้องทำให้เร็ว เพิ่มยอดขาย/ลดค่าใช้จ่าย/ตัดเนื้อร้าย
จ. เตรียมตัวที่จะเลิกกิจการ รักษาขวัญและกำลังใจของพนักงานพร้อม ๆ กับประคองผลประกอบการขาลง

สำหรับในข้อ 3./4./5. ก็จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมแล้วครับ