2.3 การบริหารความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
(Managing Stakeholders Expectations Appropriately)

บทบาทหน้าที่สำคัญเรื่องหนึ่งของผู้บริหาร
คือการบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

ตำแหน่งยิ่งสูง ยิ่งมีบทบาทสำคัญ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย มากขึ้นไปด้วย
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย มักจะ…
สอดคล้องกันบางส่วน
และไม่สอดคล้องกันบางส่วน
บางขณะสอดประสานกันดี
บางขณะมีความแตกต่างกันมาก

ไม่มีสูตรสำเร็จ
ผู้บริหารจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมในแต่ละบริบท
นั่นหมายความว่า จะมีบางช่วงที่เสียงส่วนใหญ่ชื่นชม
บางช่วงเสียงส่วนใหญ่บ่น
บางช่วง บางเสียงบ่นมาก
บางช่วง บางเสียงบ่นน้อย

แนวทางก็คือ…

เข้าใจว่า เราไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอดเวลา
ที่เราทำได้คือ จัดการให้คนที่ควรพอใจ ได้รับการตอบสนองที่ดี

หลักการ
ชัดเจนใน จุดอ่อน จุดแข็ง เป้าหมาย และ สไตล์ ของตัวเอง

ประเมินสถาณการณ์ในแต่ละบริบทว่า

  1. สถานการณ์นี้เป็นอย่างไร
  2. ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
  3. เขาคาดหวังอะไรจากเรา
  4. เราจะส่งมอบ/สร้างคุณค่า/ตอบสนอง อย่างไร
  5. คนที่เราส่งมอบให้ไม่ได้เราจะสื่อสารกับเขาอย่างไร

ไม่มีใครทำได้สมบูรณ์ ทุกครั้ง
แต่เราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ทุกครั้ง
ด้วยการ
วางแผน
ลงมือทำ
ประเมินผล
ปรับแผนสำหรับคราวต่อไป