1.14 ประยุกต์ 70/20/10 กับ Presentation Skills

 70/20/10 Model คือแนวคิดที่ Morgan McCall, Robert Eichinger และ Michael Lombardo จาก Center for Creative Leadership พัฒนาขึ้นมาจากการค้นคว้าและวิจัย

แนวคิดนี้บอกว่าการพัฒนา Skills นั้น ทำได้โดยสามกิจกรรมตามสัดส่วนคือ 

– จากชั้นเรียน / การฝึกอบรม 10% 

– จากการโค้ช / มีพี่เลี้ยงช่วยสอน 20% 

– จากประสบการณ์การทำงาน 70%

สมมติว่า C-Level คนหนึ่ง เป็น Candidate CEO ในบริษัทหนึ่ง ในอีกสองปีข้างหน้า

แต่ว่าเขายังนำเสนอได้ไม่คล่องแคล่ว อยู่ในระดับ พอใช้ได้

ขณะที่ใน IDP ระบุว่า Priorioty สำคัญของเขาคือ “การพัฒนาเรื่องนี้ภายในสองปีให้ดี”

เราจึงนำเรื่องนี้มาวางแผนพัฒนา โดยการใช้คำถาม ถามไปที่ 70/20/10 Model แต่ละข้อ

เพื่อให้ได้คำตอบออกมาเป็นกิจกรรมที่เราจะลงมือไปพัฒนา ตัวอย่างเช่น… 

คำถาม 10% “คุณคิดว่าต้องเข้าอบรมวิชาอะไร”

– เข้ารับการอบรม 2 วัน “พรีเซนต์ขั้นเทพ”

คำถาม 20% “คุณคิดว่า ใครที่พอจะเป็นพี่เลี้ยง/โค้ช ในเรื่องนี้ให้เราได้บ้าง”

– จ้างโค้ชชัยรัตน์มาโค้ชการนำเสนอตัวต่อตัว เดือนละ 3 ชม. 12 เดือน

คำถาม 70% “คุณคิดว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในทักษะนี้ให้เก่งขึ้น”

คำตอบที่ได้ ต้องมีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม 70%

ตัวอย่างคำตอบของกิจกรรม เช่น

1. สมัครเข้าชมรม Toastmasters Club ฝึกพูด 52 สัปดาห์ = 52 ชม.

2. อาสางานพิธีกรเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชม. = 12 ชม.

3. อาสานำเสนอประชุมฝ่าย เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชม. = 24 ชม.

4. วิทยากร 5 ส. ให้ฝ่ายฝึกอบรม ไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชม. 4 ไตรมาส = 8 ชม.

5. ฝึกซ้อมนำเสนอหน้ากระจกพร้อมอัด Video ไว้ก่อนนำเสนอทุกครั้ง เพื่อส่งให้โค้ช Feedback = 96 ชม.

(รวมข้อ 1-4: 52+12+24+8 = 96 ชม.)

6. Video บันทึกการนำเสนอจริงของตัวเองทุกครั้ง แล้วส่งให้โค้ช เพื่อให้โค้ช Feedback

ถ้าเรานำจำนวนชั่วโมงในแต่ละรูปแบบมารวมกัน มันจะออกมาประมาณนี้ครับ

อบรม 12 ชม. = 8%

โค้ช 36 ชม.  = 25%

ประสบการณ์/ลงมือทำจริง 96 ชม. = 67%

แล้วนำกิจกรรมทั้งหลายมาจัดทำเป็นแผนงานใน 12 เดือนข้างหน้าครับ