1.13 เรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว

เรียนรู้และปรับตัวได้เร็ว Learning Agility (LA)

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และความคลุมเครือมีมากขึ้น 

เราต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วกว่าเดิมมากเป็นเงาตามตัว

ในหนังสือ “Becoming agile leader” โดย Victoria V. Swisher  ได้นิยาม LA ไว้ว่า 

“ความพยายามและความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่  

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่มีมาประยุกต์ใช้ในบริบทใหม่ 

จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้””

เทคนิคสำหรับการมี LA คือ…

1. เชื่อมั่นว่าเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง

2. เข้าใจความถนัดในการเรียนรู้ของตนเอง

3. เข้าใจจุดแข็ง และจุดอ่อน ของตนเอง

4. ไม่ยึดติดความสำเร็จในอดีตของตนเอง

5. กล้าลองผิดลองถูก จากเล็กไปหาใหญ่

6. คิดเร็ว ทำเร็ว ทวนเร็ว ปรับเร็ว

แนวทางคำถาม สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

1. อะไรคือบริบทใหม่ที่เรากำลังเผชิญ

2. หลักคิดที่ควรจะเป็นคืออะไร

3. ประสบการณ์เดิมของเราสามารถนำมาใช้ได้อย่างไร

4. ประสบการณ์เดิมอะไรที่อาจไม่เวิร์คแล้ว

5. เราต้องรู้อะไรเพิ่ม และเราจะรู้ได้อย่างไรอย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ควรระวังคืออุปสรรคที่อาจจะทำให้คนเรียนรู้และปรับตัวได้ช้า เช่น…

ก. คิดว่าตัวเองไม่เก่งพอ

ข. ยึดติดความสำเร็จในอดีต

ค. กลัวเสียหน้า กลัวทำพลาด

ง. คิดว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีใหม่

จ. ไม่อยากลำบากต้องออกจาก Comfort Zone

ซึ่งส่วนใหญ่ อุปสรรคจะมาจาก “ความคิด” ทั้งนั้น

อะไรจะเปลี่ยนความคิดให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคไปได้

– ตัวเขาเองเกิดความตระหนักรู้จากผลเสียที่รุนแรง

– มีกัลยาณมิตรที่กล้าเตือนให้เปลี่ยนแปลง

ลองนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ