1.12 ระดับอัตตาที่เหมาะสม

ระดับอัตตาที่เหมาะสม Healthy Ego คืออะไร
คือระดับความมั่นใจในตัวเองที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทและความคาดหวัง
ไม่ต่ำเกินไป หรือสูงเกินไป
เช่น เราเป็นผู้จัดการ เรามีระดับอัตตาระดับพนักงาน
เวลาเราต้องการแสดงความเห็นในที่ประชุมระดับผจก. เราจะขอพูดเป็นคนสุดท้ายด้วยท่าทีไม่มั่นใจ
ในขณะที่บริบทที่นี่ คนอื่นที่เป็นผจก.จะแสดงความเห็นในบทสนทนาร่วมกับผจก.คนอื่นได้อย่างเหมาะสม
แสดงว่าระดับอัตตาเราต่ำกว่าที่ควร
ในทางตรงกันข้าม เราเป็นผจก.แต่มีระดับอัตตา CEO
เวลาคนอื่นแสดงความเห็น เรากลับตัดบทคนอื่นบ่อย ๆ โดยให้ทุกคนทำตามความเห็นของเราเท่านั้น
แสดงว่าระดับอัตตาเราสูงเกินควร
ระดับอัตตาที่เหมาะสม ทำให้เราแสดงออก
สอดคล้องกับบริบทสังคม และเหมาะสมวัฒนธรรมองค์กร
การมีระดับอัตตาที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประโยชน์คือ
ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
โน้มน้าวคนอื่นได้ดี
เราสามารถบริหารระดับอัตตาของเราให้เหมาะสมได้ด้วยแนวทางดังนี้

 1. ระบุพฤติกรรมหลักของระดับอัตตาที่เหมาะสม
 2. ฝึกการแสดงออกในแต่ละพฤติกรรมก่อนพบคน
 3. ตั้งสติก่อนที่จะพบคนโดยเฉพาะกิจกรรมสำคัญ
 4. ประคองความตระหนักรู้ และคิดก่อนแสดงออก
 5. เมื่อจบแต่ละครั้งประเมินว่าเราทำได้ดีเพียงใด
 6. หากย้อนกลับไปได้จะทำให้ดีกว่าเดิมอย่างไร
  ตัวอย่าง
  ระดับอัตตาที่เหมาะสม ที่คนทำพลาดบ่อย ๆ คือ
  การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
  ตัวอย่าง เช่น เราทำงานในทีมที่มี Norms ในการแสดงความคิดเห็นกันพอสมควร
 7. เราต้องการแสดงความคิดในการประชุมให้มากขึ้น แทนที่จะเงียบตลอด
 8. ซักซ้อมก่อนการประชุมจริงหน้ากระจกให้คุ้นเคย โดยอ่านวาระการประชุมล่วงหน้า จดประเด็นสำคัญที่คิดว่าควรแสดงความคิดเห็น และระบุคำถามที่คิดว่าจะถาม 2-3 ข้อ
 9. ก่อนเข้าประชุมสำคัญตั้งสติ โดยอ่านโพยที่เตรียมมา
 10. สังเกตตนเองโดยจินตนาการว่ามี “กล้องทีวีกำลังถ่ายทำเทปเราอยู่ในระหว่างประชุม”
 11. เมื่อจบประชุม กลับมาที่ห้อง กรอเทปในจินตนาการเรา ประเมินผลตัวเองเทียบแผน
 12. หากพลาดตอนไหน ลองจินตนาการดูว่า “หากย้อนกลับไป Take 2 เราจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร”
  หมั่น เตรียมตัว ฝึกซ้อม ลงมือทำ และทบทวนตัวเอง บ่อย ๆ
  เดี๋ยวก็เก่งขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ครับ