ใช้ดุลพินิจในเรื่องที่เราไม่มีความรู้ได้อย่างไร

นักบัญชี นักขาย นักการตลาด นักฎหมาย วิศวกร แพทย์
เขาเหล่านี้คือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
เมื่อเขาเติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ
คนคาดหวังให้เขามีดุลพินิจที่ดีในทุก ๆ เรื่อง
ในขณะที่เจ้าตัวเองอาจจะไม่แน่ใจ

เขาจะพัฒนาดุลพินิจในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้ได้อย่างไร

 1. เริ่มต้นที่ต้องสังเกตแบบแผนของข้อมูลก่อน

ข้อมูลที่เรากำลังดูอยู่มีแบบแผนอย่างไร
มีการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนที่ผิดสังเกตอย่างไร

หลังจากนั้น ต้องตั้งคำถามให้เป็น

 1. ถามหาบริบท “เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร”
 2. ตรวจสอบความคาดหวัง “ต้องการความคิดเห็นอะไรจากเรา”
 3. หลังจากนั้น ถามตัวเองในใจว่า
 • ตรรกที่ควรจะใช้คืออะไร
 • บริบทคล้ายกันที่เราเคยพบมาคืออะไร
 • วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่านิยม มีนัยเป็นอย่างไร
 • ผลกระทบที่อาจนึกไม่ถึงคืออะไรบ้าง
 1. แล้วแสดงความคิดเห็นออกไปครับ

ใหม่ ๆ ก็คงผิดบ้างถูกบ้าง
ก็ต้องพยายามคิดแบบ Agile คือ
Fail fast, fail forward. ครับ

 1. ถอดบทเรียน “จะทำให้ดีขึ้นอย่างไร”
  ครั้งนี้ทำอะไรได้ดี / ควรทำต่างครั้งหน้าอย่างไร

ลองนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมครับ