แรงจูงใจ Knowledge Workers นอกจากเงินและตำแหน่ง

แรงจูงใจ Knowledge Workers นอกจากเงินและตำแหน่ง 

1. ความสุขที่ได้ทำภารกิจที่มีคุณค่าขององค์กร

2. ความสุขที่ได้จากการบริการ/ช่วยคนอื่น

3. ความสุขจากการทำงานสำเร็จ

4. ความสุขจากการมีเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้าดี

5. ความสุขจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

6. ความสุขจากการทำได้ตามที่รับผิดชอบ

7. อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล

Knowledge Workers เป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มักทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และความคิด เช่น นักวิจัย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักการตลาด นักออกแบบ ฯลฯ 

การทำงานเป็น Knowledge Workers นั้นแตกต่างจากการทำงานแบบดั้งเดิมตรงที่ Knowledge Workers มักจะมีอิสระในการทำงานมากขึ้น มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ แรงจูงใจของ Knowledge Workers จึงอาจแตกต่างจากแรงจูงใจของพนักงานทั่วไป นอกเหนือจากเงินและตำแหน่งแล้ว Knowledge Workers ยังมีแรงจูงใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

1. ความสุขที่ได้ทำภารกิจที่มีคุณค่าขององค์กร

Knowledge Workers มักจะมีความภาคภูมิใจและรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทำภารกิจที่มีคุณค่าต่อสังคมหรือองค์กร ตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่พัฒนายารักษาโรคใหม่ ๆ พนักงานฝ่ายการตลาดที่สร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ พนักงานฝ่ายบริการลูกค้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื่น เป็นต้น

2. ความสุขที่ได้จากการบริการ/ช่วยคนอื่น

Knowledge Workers บางคนอาจมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ตัวอย่างเช่น ครูสอนหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน แพทย์ที่รักษาผู้ป่วย นักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

3. ความสุขจากการทำงานสำเร็จ

Knowledge Workers มักจะมีความสุขเมื่อทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น พนักงานฝ่ายขายที่ปิดดีลสำคัญได้ นักเขียนที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของตัวเอง เป็นต้น

4. ความสุขจากการมีเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้าดี

บรรยากาศในการทำงานที่ดีย่อมส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ Knowledge Workers ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานในทีมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พนักงานที่มีหัวหน้าที่เข้าใจและให้การสนับสนุน เป็นต้น

5. ความสุขจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

Knowledge Workers มักจะมีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่เข้าร่วมงานอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง เป็นต้น

6. ความสุขจากการทำได้ตามที่รับผิดชอบ

Knowledge Workers มักจะมีความสุขเมื่อสามารถทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานได้ตามกำหนดเวลาและงบประมาณ เป็นต้น

7. อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล

แรงจูงใจของ Knowledge Workers อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีครอบครัวอาจให้ความสำคัญกับความมั่นคงในการทำงานมากกว่าพนักงานที่ไม่มีครอบครัว พนักงานที่รักความท้าทายอาจให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาตนเองมากกว่าพนักงานที่รักความสบาย เป็นต้น

องค์กรควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจของ Knowledge Workers เพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร 

องค์กรสามารถส่งเสริมแรงจูงใจของ Knowledge Workers ได้ดังนี้

– มอบหมายงานที่มีความท้าทายและคุณค่าให้กับ Knowledge Workers

– สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและสนับสนุนการเรียนรู้ของ Knowledge Workers

– ให้รางวัลและ recognition ที่เหมาะสมกับผลงานของ Knowledge Workers

โดยสรุป แรงจูงใจของ Knowledge Workers นั้นมีหลายปัจจัย องค์กรควรเข้าใจแรงจูงใจของพนักงานแต่ละคน เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจเหล่านั้นอย่างเหมาะสม