เรื่องของการวางแผนแบบแพลนไม่นิ่ง

แผนงานมักไม่เป็นไปตามแผนงาน

สาเหตุเพราะว่า…

ขณะวางแผน ทุกอย่างดูสงบนิ่งบนแผนงาน (บน กระดาษ/ไฟล์)

แล้วเราก็เริ่มลงมือทำตามแผนงาน

แตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มักไม่ “นิ่ง” (หรือมักไม่เป็นไปตามแผน) 

อาจจะมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

1. ระบุเนื้องานไม่ครบ

2. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบ

3. ระบุคนทำงานไม่ครบ

4. คนแต่ละคน มีความสามารถไม่ครบ

5. ต้นทุนของทรัพยากรสำคัญแพงขึ้นมาก

6. ทรัพยากรสำคัญมาไม่ตรงกำหนด

7. มีงานงอกที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาก

หากมีเพียง 1-2 ข้อ ก็ยังพอจัดการได้

แต่หากมีหลาย ๆ ข้อในเวลาพร้อม ๆ กัน 

ก็จะเกิด “วิกฤติ” ของแผนงานขึ้น

ดังนั้น 

a. การมีคนที่มีประสบการณ์มาช่วยวางแผนงาน จึงจำเป็น

b. การมีคนที่มองโลกในแง่ร้าย ควรมาช่วยประเมินความเสี่ยง จึงจำเป็น

c. การมีแผนแบบหลายฉากทัศน์ (Scenarios) จึงจำเป็น (Base Case, Best Case, Worst Case)

d. การตกลงเรื่องการสื่อสารเมื่อเกิดผิดพลาด จึงจำเป็น

e. การติดตามงานอย่างเหมาะสมของทุกฝ่าย จึงจำเป็น

f. การบริหารโครงการ (Project Management) จึงจำเป็น

ซึ่งหมายถึง ต้องคิดเกี่ยวกับแผนงาน มากขึ้น

ต้องมีคนเกี่ยวข้อง มากขึ้น

และใช้เวลา มากขึ้น

คนส่วนใหญ่จึงมักอ้างว่า “ไม่มีเวลาพอ” ต้องรีบ ๆ ลงมือทำ ให้เสร็จ ๆ ไป 

แต่ว่า เมื่อแผนงานไม่เป็นไปตามแผน “เรากลับมีเวลามากพอเสมอเพื่อลงมือแก้ไข”

ดังนั้น เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เราคิดว่า 

“ควรกลับไปทบทวนแผนงานของเรา ให้รัดกุมมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร”