เรียนรู้ภาวะผู้นำจากห้องประชุมได้อย่างไร

ห้องประชุมคือกองบัญชาการที่นำองค์กรไปสู่กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  จึงเป็นเวทีที่ผู้บริหารระดับสูงทุกคนมีโอกาสได้แสดง และเรียนรู้เรื่องภาวะผู้นำ ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้จากการสังเกตคนอื่น  และได้มีโอกาสฝึกใช้ภาวะผู้นำในหลาย ๆ เรื่อง

จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและทุ่มเทปัญญาให้เต็มร้อยในระหว่างการประชุม 

คุณสามารถเรียนรู้ภาวะผู้นำจากห้องประชุมได้ดังนี้:

1. การตัดสินใจ: สังเกตวิธีที่ผู้นำตัดสินใจ คือการตัดสินใจอย่างไร ใช้ข้อมูลหรือความรู้สึกอะไรบ้าง

ตัวอย่าง: ถ้าผู้นำเลือกที่จะฟังทุกคนในห้องก่อนตัดสินใจ นั่นหมายถึงเขา/เธอให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

2. การสื่อสาร: สังเกตการที่ผู้นำสื่อสาร คือเขา/เธอใช้ภาษาแบบไหน มีการสื่อสารที่ชัดเจนหรือไม่

ตัวอย่าง: ถ้าผู้นำสามารถสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้อย่างชัดเจน นั่นคือความสามารถในการสื่อสารที่ดี

3. การจัดการความขัดแย้ง: สังเกตวิธีที่ผู้นำจัดการกับความขัดแย้งหรือความไม่เห็นด้วย

ตัวอย่าง: ถ้าผู้นำสามารถรับฟังและแก้ไขความขัดแย้งโดยทำให้คนยอมรับว่าแฟร์ นั่นคือภาวะผู้นำที่ดี

4. การสร้างความมั่นใจ: ผู้นำที่ดีสร้างความมั่นใจให้กับทีม

ตัวอย่าง: การชมหรือขอบคุณสมาชิกทีมเมื่อทำงานได้ดี

5. การฟัง: สังเกตว่าผู้นำฟังคนอื่นหรือไม่ และถ้าฟัง ฟังอย่างไร

ตัวอย่าง: ผู้นำที่ดีจะมีการสื่อสารแบบ two-way ไม่ใช่แค่เป็นคนเดียวที่พูด

6. การมองภาพรวม: ผู้นำที่ดีสามารถมองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหรือโอกาสที่แตกต่างกัน

ตัวอย่าง: การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร

7. การบริหารเวลา: สังเกตว่าผู้นำบริหารจัดการเวลาในการประชุมอย่างไร

ตัวอย่าง: การจบประชุมตรงเวลาที่กำหนด แสดงถึงความเคารพต่อเวลาของทุกคน

8. การสร้างความสัมพันธ์: สังเกตว่าผู้นำสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมหรือไม่

ตัวอย่าง: การถามคำถามเปิดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในทีม

9. การรับผิดชอบ: ผู้นำที่ดีจะรับผิดชอบและไม่โยนความผิดให้คนอื่น

ตัวอย่าง: ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้นำรับผิดชอบและหาทางแก้ไข

10. การสร้างบรรยากาศ: สังเกตว่าผู้นำสร้างบรรยากาศของห้องประชุมอย่างไร

ตัวอย่าง: การสร้างความเป็นกันเอง หรือการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงความคิดเห็น

เหล่านี้เป็นแค่ข้อเริ่มต้น แต่ภาวะผู้นำเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมิติ การสังเกตและเรียนรู้จากห้องระชุมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาความเป็นผู้นำของเราทุกคน