เตรียมความพร้อมสำหรับปีที่เต็มไปด้วยความท้าทาย: สู่การบริหารที่ไม่ใช่ “Business As Usual”

บทนำ
ปีหน้าจะเป็นปีที่ท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทั่วโลกทำให้ผู้บริหารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว การบริหารแบบ “Business As Usual” ไม่อาจตอบสนองความต้องการในอนาคต

ส่วนที่ 1: การปรับแผนและโครงสร้าง
ปรับโครงสร้างองค์กร: การรับพนักงานใหม่อาจต้องหยุดชะลอ แต่ควรเน้นการปรับโครงสร้างแทน
การสื่อสาร: ให้คนในทีมตระหนักถึงความจริงที่เปลี่ยนไป และเปิดเผยถึงความคาดหวังใหม่
On-the-Job Training: ใช้ทรัพยากรภายในในการพัฒนาทีม

ส่วนที่ 2: การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
หมุนเวียนบุคลากร: สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการปรับตัว
Outsourcing: พิจารณาการ outsource งานที่ไม่เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา: ให้ feedback ที่ชัดเจนและตรงประเด็นกับคนที่มีปัญหาด้าน attitude

ส่วนที่ 3: การสร้างความมีส่วนร่วม
การสังเกตบุคคล: ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคน
Town Hall Meetings: สร้างพื้นที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น

ส่วนที่ 4: การสร้างแรงบันดาลใจ
การสื่อสารเชิงบวก: ใช้ภาษาที่สร้างแรงบันดาลใจและความหวัง
การจัดการปัญหา: ดูปัญหาเป็นโอกาสและให้คำชมเชยที่เหมาะสม

ส่วนที่ 5: การเป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติตนเอง: ปฏิบัติตนเองในแบบที่คุณต้องการให้ทีมของคุณปฏิบัติ

ส่วนที่ 6: การปรับปรุงตนเอง
การรับ Feedback: สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อความคิดเห็นและใช้มันในการปรับปรุง
การหา Mentor หรือ Coach: ใช้แหล่งคำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับตัว

สูตรสำเร็จที่เคยพาเรามาจุดนี้ อาจจะไม่เวิร์คอีกต่อไป
เราจะมุ่งไปข้างหน้าต้องปรับตัวให้ได้
ลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละคนครับ