อนาคตคุณในห้าปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือคนที่คุณใช้เวลาด้วยและหนังสือที่คุณอ่าน

“อนาคตคุณในห้าปีข้างหน้าขึ้นอยู่กับปัจจัยสองอย่างคือ  คนที่คุณใช้เวลาด้วยและหนังสือที่คุณอ่าน”

(You are the same today that you are going to be in five years from now except for two things: the people with whom you associate with and the books you read.  – Charles Tremendous Jones.)

1. ความหมายของคำคมนี้คืออะไร

2. คำคมนี้มีนัยอย่างไร

3. ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

4. เราจะพัฒนาตนเองให้มีลักษณะแบบนี้อย่างไร 

5. ข้อควรระวังในการนำแนวคิดนี้ไปปฎิบัติคืออะไร

6. หนังสือแนะนำ 4 เล่มชื่ออะไร

1. ความหมายของคำคมนี้คืออะไร

คำคมของ Charles Tremendous Jones สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่า อนาคตของเราถูกกำหนดโดยสิ่งที่เราเลือกทำวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การกระทำ แต่ยังรวมถึง

ก. การเลือกใช้เวลากับใคร

ข. การเลือกอ่านหนังสือเรื่องอะไร 

เป็นการย้ำว่าการเติบโตและการพัฒนาไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการตัดสินใจอย่างมีสติและเป็นระบบ

2. คำคมนี้มีนัยอย่างไร

นัยของคำคมนี้คือการเชื่อมโยงการเรียนรู้และการเติบโตของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมและแหล่งความรู้ที่เข้าถึง 

มันบอกเราว่าทั้งคนที่เราสัมพันธ์และหนังสือที่เราอ่านมีอิทธิพลอย่างมาก

ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเรา

3. ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

สำหรับ Knowledge Workers, การประยุกต์คำคมนี้สามารถทำได้โดย

การเลือกสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่มีผลกระทบเชิงบวกและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ การเลือกอ่านหนังสือที่ช่วยในการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความคิดเชิงลึกยังเป็นสิ่งสำคัญ

4. เราจะพัฒนาตนเองให้มีลักษณะแบบนี้อย่างไร 

เพื่อพัฒนาตนเองตามคำคมนี้ แนวทางที่สามารถทำได้มีดังนี้:

1. สร้างเครือข่ายกับผู้คนที่มีเป้าหมายและค่านิยมที่ตรงกับคุณ เช่น การเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง

2. เลือกอ่านหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ และขยายขอบข่ายความคิด เช่น หนังสือด้านการจัดการและการเป็นผู้นำ

3. ใช้เวลาทำ Reflection เพื่อประเมินผลกระทบจากความสัมพันธ์และการอ่านของคุณ เช่น การเขียนบันทึกประจำวัน

4. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายนั้น เช่น การตั้งเป้าหมายอ่านหนังสือ 1 เล่มต่อเดือน

5. สร้างสิ่งกระตุ้นที่ดีที่ช่วยให้คุณยึดมั่นในการพัฒนา เช่น การเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ที่เน้นการเติบโตทางส่วนบุคคล

6. ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาตามความจำเป็น เช่น การปรับเป้าหมายหนังสือเมื่อได้รับความรู้ใหม่

5. ข้อควรระวังในการนำแนวคิดนี้ไปปฎิบัติคืออะไร

ข้อควรระวังในการนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติคือ ต้องหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในกับดักของการเลือกผู้คนและหนังสือที่ยืนยันความคิดเดิม ๆ ของคุณเท่านั้น 

ความเป็นหลากหลายของความคิดและประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณเติบโตและเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น

6. หนังสือแนะนำ 4 เล่มชื่ออะไร

การเลือกหนังสือสำหรับการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างความเป็นผู้นำสามารถมีตัวเลือกที่หลากหลายและครอบคลุมหลายด้านของการพัฒนาทั้งส่วนบุคคลและมิติการเป็นผู้นำ นี่คือ 4 เล่มที่แนะนำให้พิจารณา:

1. ”Mindset: The New Psychology of Success” โดย Carol S. Dweck – หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมี ‘growth mindset’ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ”How to Win Friends and Influence People” โดย Dale Carnegie – เป็นคลาสสิกที่สอนเทคนิคในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ”The 7 Habits of Highly Effective People” โดย Stephen R. Covey – หนังสือที่มีอิทธิพลเสนอกรอบการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุผลสำเร็จ

4. ”The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter” โดย Michael D. Watkins สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นงานใหม่หรือบทบาทใหม่ ช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการจัดการกับความท้าทายในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและวิธีการสร้างทีมงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางรากฐานที่แข็งแกร่งในช่วงเริ่มต้นบทบาทใหม่

ลองนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทและจริตของแต่ละคนดูครับ

หากใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อน ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ