หน้าที่สำคัญของผู้นำคือสร้างผู้นำ

องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้นำต้องสร้างคนมาแทนให้ทัน

โดยเฉพาะในทุก ๆ ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสำคัญ

ควรมีคนอย่างน้อยสองคนที่พร้อมจะขึ้นแทนทันที

หมายความว่าต้องมีการเตรียมตัวให้คนที่จะขึ้นแทนล่วงหน้ามาก่อน

อย่างน้อยการเตรียมตัวต้องไม่ต่ำกว่า 1 ปีในตำแหน่งสำคัญ

องค์กรจึงจะมีความยั่งยืน

ปัจจัยของแผนการสร้างคนสืบทอดตำแหน่งสำคัญคือ

องค์กร

หัวหน้า

คนทำงาน

องค์กร

มีวิสัยทัศน์ที่เน้นความยั่งยืน และทำตามวิสัยทัศน์นั้น

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

มีกระบวนการในการพัฒนา

มีวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้อง

หัวหน้า

เข้าใจเรื่องปัจจัยขององค์กร

ให้เวลาและลำดับความสำคัญกับการสร้างคน

มีความเข้าใจในกระบวนการ

มีส่วนร่วมเป็น Trainer, Coach และ Mentor

ตัวคนทำงาน

มีความพร้อม High Will – High Skills

กระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาคือ70/20/10 Framework 

แนวคิดที่พัฒนาโดย Morgan McCall, Robert Eichinger และ Michael Lombardo 

จาก Center for Creative Leadership 

หลักการคือ การพัฒนาทักษะ ทำได้โดยสามกิจกรรมตามสัดส่วนคือ 

– จากชั้นเรียน / การฝึกอบรม 10% 

– จากการโค้ช / มีพี่เลี้ยงช่วยสอน 20% 

– จากประสบการณ์การทำงาน 70%

ผมจะทยอยลงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำด้วย 70/20/10 Framework ในลำดับต่อไปครับ

สุดท้าย คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในเรื่องการพัฒนาคนที่จะมาแทนเรา

คือข้ออ้างเรื่อง ไม่มีเวลา ของหัวหน้า

น่าจะเป็นคำแก้ตัว มากกว่าสาเหตุที่แท้จริง

เพราะหากมันเป็นวิสัยทัศน์ที่เน้นความยั่งยืน 

และองค์กรมุ่งมั่นจะทำตามวิสัยทัศน์นั้นจริง ๆ 

คุณต้อง จัดสรรเวลาให้ก่อน