สี่ขั้นตอนของการพัฒนาทีมงาน 4 Stages of Team Development (TD)

 1. TD คืออะไร มีที่มาอย่างไร ประโยชน์คืออะไร
 2. ในแต่ละ Stage มีนิยามว่าอะไร มีตัวอย่างอย่างไร
 3. เราจะขยับจาก แต่ละ Stage ใน 4 Stages อย่างไร
 4. Do & Don’t อะไรบ้างที่ควรคำนึงถึง
 5. ตัวอย่าง Contexts ที่สามารถประยุกต์ใช้ TD ได้
 6. ก่อนจัดทำ TD ทีมงานควรมีทักษะอะไรบ้าง
 7. TD คืออะไร มีที่มาอย่างไร ประโยชน์คืออะไร

การพัฒนาทีมคือกระบวนการที่สามารถนำทีมให้ผ่านขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล

การทำความเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้
ช่วยให้เราสามารถนำทีมผ่านกระบวนการที่จำเป็นไปสู่การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งได้
โดยมีที่มาจากงานวิจัยของ Bruce Tuckman ในปี 1965
ที่เสนอว่าทีมทุกทีมจะต้องผ่านขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอนในการพัฒนา
ซึ่งประโยชน์ของการรู้จักกระบวนการนี้
คือการเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการนำทีมให้บรรลุเป้าหมาย

 1. ในแต่ละ Stage มีนิยามว่าอะไร มีตัวอย่างอย่างไร

Forming (การก่อร่าง): นิยามคือขั้นตอนเริ่มต้นที่สมาชิกทีมพยายามทำความเข้าใจกันและกัน ตัวอย่างเช่น ทีมใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในองค์กร

Storming (การต่อสู้): ทีมเริ่มเผชิญหน้ากับความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างของบุคลิกภาพและวิธีการทำงาน ตัวอย่างคือการประชุมที่เริ่มมีการถกเถียงกัน

Norming (การกำหนดมาตรฐาน): ทีมเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และเริ่มมีการตั้งค่ามาตรฐานในการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างคือการที่ทีมเริ่มมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Performing (การปฏิบัติ): ทีมมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างคือทีมที่สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

 1. เราจะขยับจาก แต่ละ Stage ใน 4 Stages อย่างไร

ในการขยับจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง:

 • สร้างความเข้าใจร่วมกันใน Forming
 • จัดการความขัดแย้งใน Storming
 • สร้างข้อตกลงและมาตรฐานใน Norming
 • ปรับปรุงกระบวนการและความรับผิดชอบใน Performing
 1. Do & Don’t อะไรบ้างที่ควรคำนึงถึง

Do:

 • สนับสนุนการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์
 • จัดการกับความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน
 • ตั้งค่ามาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน
 • ยกย่องและรับรู้ความสำเร็จของทีม

Don’t:

 • ไม่ละเลยการสื่อสาร
 • หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
 • ไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะจากสมาชิกทีม
 • มีมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน
 • ไม่รับรู้ความสำเร็จของสมาชิกทีม
 1. ตัวอย่าง Contexts ที่สามารถประยุกต์ใช้ TD ได้
 • การสร้างทีมใหม่หลังจากการรวมกิจการ
 • การปรับโครงสร้างทีมเพื่อโปรเจคใหม่
 • การปรับปรุงทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำ
 • การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • การพัฒนาผู้นำและทีมบริหาร
 1. ก่อนจัดทำ TD ทีมงานควรมีทักษะอะไรบ้าง
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง
 • ความเข้าใจในการกำหนดเป้าหมาย
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้

การรู้จักกระบวนการเหล่านี้และการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้