ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี (The art of followship)

  1. นิยาม ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีคืออะไร
  2. ประโยชน์ของศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีคืออะไร
  3. ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี
  4. ผลเสียของการไม่รู้ ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีคืออะไร
  5. หลักการของศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีมีอะไรบ้าง
  6. นิยาม: ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีคืออะไร

ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามคำสั่งหรือการยอมรับความคิดเห็นของผู้นำเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมถึงความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการสนับสนุนผู้นำ
เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับทีมหรือองค์กร

  1. ประโยชน์ของศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี

สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพระหว่างผู้นำและผู้ตาม
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแก้ปัญหา
ช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

  1. ทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี

ก. โฟกัสที่ผู้นำ: วัฒนธรรมทางธุรกิจและสังคมมักให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำมากกว่าผู้ตาม
ทำให้คนมักละเลยความสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี

ข. ขาดการศึกษาและการสอน: หลักสูตรการศึกษาและการอบรมมักจะไม่ครอบคลุมหรือเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี

ค. ความเข้าใจผิด: มักมีความเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้ตามหมายถึงความอ่อนแอหรือไม่มีอำนาจ ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดพลาด

ง. ค่านิยมทางสังคม: ในบางสังคม ความสำเร็จถูกวัดจากการเป็นผู้นำหรือการมีอำนาจ ทำให้คนมักมองข้ามความสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี

จ. ขาดแบบอย่างดี: ขาดการมีตัวอย่างของผู้ตามที่ดีในองค์กรหรือในสังคม ทำให้คนไม่เห็นคุณค่าและไม่รู้จักวิธีการเป็นผู้ตามที่ดี

เหตุผลเหล่านี้ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการเป็นผู้ตามที่ดี
หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ จะสร้างผลที่ดีต่อทั้งองค์กรและสังคมในระยะยาวครับ
ที่สำคัญก็คือผู้นำที่ดีและเก่ง ล้วนเคยเป็นผู้ตามที่มีศิลปะที่ยอดเยี่ยมมาแล้วทั้งนั้น

  1. ผลเสียของการไม่รู้ ศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี

ก. การสื่อสารที่ไม่เป็นมืออาชีพ
ข. ความไม่สามารถในการสนับสนุนผู้นำอย่างเต็มที่
ค. การลดลงของประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

  1. หลักการของศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดี

A. การฟังอย่างตั้งใจ: ฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้นำและทีมงาน
ตัวอย่าง: ใช้เวลาในการฟังและเข้าใจความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม

B. การสื่อสารอย่างชัดเจน: สื่อสารข้อมูลและความคิดเห็นในทีมอย่างเปิดเผย
ตัวอย่าง: ใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการแจ้งข้อมูลหรือปัญหา

C. ความยืดหยุ่น: สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของทีม
ตัวอย่าง: ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของแผนงานหรือมองหาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา

D. ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบในบทบาทและงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวอย่าง: ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลา

E. การสนับสนุน: สนับสนุนผู้นำและทีมงานในการบรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่าง: ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการทำงานที่ยากหรือซับซ้อน

F. การสังเกตและวิเคราะห์: สังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเสนอแนวทางหรือแนวคิดใหม่
ตัวอย่าง: วิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์แล้วเสนอแนวทางใหม่ที่อาจเป็นประโยชน์

G. ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ: ดำเนินการอย่างซื่อสัตย์และเป็นคนที่ทีมงานสามารถไว้วางใจได้
ตัวอย่าง: ไม่ปิดบังหรือทำให้เสียหายข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ

H. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตัวอย่าง: อ่านหนังสือ, ฟังพ็อดคาสต์, หรือเข้าร่วมอบรมที่เกี่ยวข้อง

I. การจัดการความขัดแย้ง: สามารถจัดการและแก้ไขความขัดแย้งในทีมอย่างมืออาชีพ
ตัวอย่าง: ใช้ทักษะการโน้มน้าวและการฟังเพื่อหาทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายพอใจ

J. การมีสติและการตัดสินใจที่ดี: สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือเร่งด่วน
ตัวอย่าง: ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับศิลปะการเป็นผู้ตามที่ดีครับ
ลองเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละคนในแต่ละองค์กรครับ