ว่าด้วยเรื่องความขัดแย้ง

ในที่ทำงาน หากเราทำงานร่วมกับคนที่ดีและเก่ง แล้วเกิดความขัดแย้งทางความคิดในการทำงานระหว่างกัน

มักจะเกิดจาก

  1. ข้อมูลที่แตกต่างกัน
  2. สไตล์ที่แตกต่างกัน
  3. ความเชื่อที่แตกต่างกัน
  4. ดุลพินิจที่แตกต่างกัน
  5. ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

ลองประเมินดูว่า สาเหตุที่เรากำลังขัดแย้งกันนั้น มาจากเรื่องใด

เขา หรือเรา อาจจะ ผิด/พลาด ก็ได้

แล้วลองประเมินตนเองดูก่อนว่า

“หากเราเอง เป็นฝ่ายที่ผิด/พลาด แล้ว เราควรมีท่าทีอย่างไรเพื่อให้งานดำเนินไปข้างหน้าได้”

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

“หากเขาเอง เป็นฝ่ายที่ผิด/พลาด แล้ว และเรามีวุฒิภาวะที่สูงพอ ประกอบกับมีระดับอัตตาที่เหมาะสม เราควรโน้มน้าวให้เขาเกิดความตระหนักรู้ว่าเขาคลาดเคลื่อนเรื่องใด”

โดยทั่วไป ในการทำงาน หากสองฝ่ายมีความพยายามสื่อสารด้วยการ
ฟัง ถาม สังเกต พยายามเข้าใจ และพูด
โดยพยายามปรับกาารสื่อสารให้สอดคล้องกับจริตของอีกฝ่าย
ก็มีโอกาสจบลงด้วยการโน้มน้าวแบบ Win-Win

ในกรณี 1-4 มีโอกาสที่จะได้ข้อสรุป

แต่หากเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน ย่อมจะใช้เวลานาน
และอาจจะจบลงด้วย Win-Lose
ซึ่งขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินในการต่อรอง