วิธีสร้างความไว้วางใจ (Trust) สำหรับพนักงานใหม่

ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน โดยเฉพาะระหว่างพนักงาน

ใหม่กับหัวหน้างาน พนักงานใหม่ที่ต้องการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากหัวหน้างาน ควรทำตามแนวทางต่อไปนี้

1. เรียนรู้งานอย่างกระตือรือร้น

พนักงานใหม่ควรแสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ ถามคำถามเมื่อไม่เข้าใจ และทำตามคำแนะนำของหัวหน้างานอย่างตั้งใจ หัวหน้างานจะประทับใจในพนักงานใหม่ที่ตั้งใจทำงานและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ตัวอย่างประกอบ

พนักงานใหม่คนหนึ่งเพิ่งเริ่มงานในตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และทำงานในทีมที่มีความเชี่ยวชาญ เขาจึงตั้งใจฟังคำอธิบายของหัวหน้างานอย่างตั้งใจ ถามคำถามเมื่อไม่เข้าใจ และพยายามฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เขายังเสนอตัวช่วยงานเพื่อนร่วมงานในทีมอยู่เสมอ หัวหน้างานจึงประทับใจในทัศนคติและการทำงานหนักของเขา

2. ทำงานตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ

ความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ พนักงานใหม่ควรพยายามเข้างานตรงเวลาและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ทันเวลา พนักงานควรแจ้งหัวหน้างานล่วงหน้าและหาทางแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างประกอบ

พนักงานใหม่คนหนึ่งได้รับมอบหมายให้เขียนรายงานเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ เขาใช้เวลาศึกษาข้อมูลและเขียนรายงานอย่างละเอียดรอบคอบ รายงานของเขามีความถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนดเวลา หัวหน้างานจึงประทับใจในผลงานของเขา

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในองค์กร พนักงานใหม่ควรสื่อสารกับหัวหน้างานอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน และกระชับ ไม่ควรอ้อมค้อมหรือใช้คำศัพท์ที่หัวหน้างานไม่เข้าใจ นอกจากนี้ พนักงานควรรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้างานอย่างตั้งใจและตอบคำถามอย่างตรงประเด็น

ตัวอย่างประกอบ

พนักงานใหม่คนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เขาจึงนัดประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานร่วมกัน เขาเริ่มต้นการประชุมด้วยการแนะนำตัวเองและอธิบายเป้าหมายของงาน จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น พนักงานใหม่ยังคอยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีมอย่างตั้งใจและตอบคำถามอย่างตรงประเด็น การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและสมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม

4. ทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในองค์กร พนักงานใหม่ควรมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี พนักงานใหม่ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานเป็นทีม

ตัวอย่างประกอบ

พนักงานใหม่คนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เขาตั้งใจทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมทุกคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนเอง พนักงานใหม่ยังสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีด้วยการพูดคุยและหัวเราะกับสมาชิกในทีม หัวหน้างานจึงประทับใจในความมีน้ำใจและการทำงานเป็นทีมของเขา

5. รักษาความลับ

พนักงานใหม่ควรรักษาความลับขององค์กร ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก พนักงานใหม่ควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลภายในรั่วไหล

ตัวอย่างประกอบ

พนักงานใหม่คนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับโครงการลับ เขาจึงรักษาความลับของโครงการอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลภายนอก หัวหน้างานจึงประทับใจในความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบของพนักงานใหม่

6. แสดงความจริงใจและโปร่งใส

ความจริงใจและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานใหม่สามารถไว้ใจได้ พนักงานใหม่ควรพูดความจริงอยู่เสมอ ไม่ควรโกหกหรือปกปิดความจริง พนักงานใหม่ควรมีความโปร่งใสในการทำงาน ไม่ควรปกปิดข้อมูลหรือการกระทำใด ๆ ของตน

ตัวอย่างประกอบ

พนักงานใหม่คนหนึ่งทำผิดพลาดในการทำงาน เขาจึงแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตนเองและหาทางแก้ไข หัวหน้างานจึงประทับใจในความรับผิดชอบและความจริงใจของพนักงานใหม่

โดยสรุปแล้ว พนักงานใหม่ที่ต้องการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากหัวหน้างาน ควรทำตามแนวทางข้างต้น การเรียนรู้งานอย่างกระตือรือร้น ทำงานตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีม รักษาความลับ และแสดงความจริงใจและโปร่งใส ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หัวหน้างานประทับใจและไว้วางใจพนักงานใหม่