ลักษณะของคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

หากคุณปรารถนาจะเป็น คนที่ประสบความสำเร็จสูง และอยากรู้ว่าควรจะทำอย่างไร

หรือต้องการทราบว่า คนที่ประสบความสำเร็จสูง ควรจะเป็นอย่างไรเพื่อสรรหาพวกเขามาร่วมงาน

บทความนี้น่าจะพอมีคำตอบให้บ้างครับ

จากประสบการณ์ที่มีโอกาสทำงานกับคนดีคนเก่งที่ประสบความสำเร็จสูงมาพอสมควร

ลักษณะร่วมของพวกเขามีดังนี้ครับ

1. คิดถึงการสร้างคุณค่าเพื่อคนอื่น

สังเกตได้จาก การมีจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

โดยทำงานจิตอาสาด้วยความ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในระดับเดียวกับการทำงานด้านธุรกิจ 

2. รู้จักตัวเอง 

รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจำกัด ของตนเอง 

สามารถพูดถึงจุดอ่อนของตนเองได้ชัดเจน และบอกได้ว่ามีวิธีการจัดการจุดอ่อนตนเองอย่างไร

3. เข้าใจว่าคนอื่นมองตัวเองอย่างไร

ตระหนักรู้พอสมควรว่า การแสดงออกของตนเอง ผู้อื่นรับรู้ได้ตรงเจตนาเพียงใด

เมื่อไม่ตรงในครั้งนี้ สามารถปรับการแสดงออกได้ดีกว่าเดิมในครั้งต่อไป

4. รู้ว่าใครบ้างคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ

สามารถระบุได้ว่า ในแต่ละบริบท ใครคือผู้มีส่วนเสียบ้าง

และพอจะระบุได้ว่าใครมีระดับความสำคัญเพียงใด

5. ประเมินความคาดหวังของพวกเขาออก

พอจะบอกได้ว่าแต่ละคนคาดหวังอะไร

และจะต้องส่งมอบคุณค่าให้พวกเขาอย่างไร

6. ใช้จุดแข็งตัวเอง โน้มน้าวได้ดี

ใช้จุดแข็งตนส่งมอบคุณค่าได้เต็มที่

หาวิธีจัดการส่งมอบคุณค่า หากตนเองไม่มีจุดแข็งในเรื่องนั้น

7. เรียนรู้และปรับตัวเร็ว

มองไกล เรียนก่อน ผิดก่อน ใฝ่รู้ สังเกต ปรับตัว

มีคนบอกเขาในสิ่งที่เขาควรปรับปรุงอยู่เสมอ