มา Disruption ตัวเรากันเถอะ

โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา 

สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสและท้าทายสำหรับทุกคน

สำหรับองค์กร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจหมายถึงการ Disrupt รูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ 

เพื่อปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย องค์กรที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 

อาจถูก Disrupt จากคู่แข่งหรือจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ

แต่การ Disruption ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงองค์กรเท่านั้น เราสามารถ Disruption ตัวเองได้ด้วยเช่นกัน

Disruption ตัวเองคืออะไร

Disruption ตัวเองคือการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

การ Disruption ตัวเองนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง

วิธี Disruption ตัวเอง

1. ระบุสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี แล้วพัฒนาให้ยอดเยี่ยม

2. ระบุสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องมี แต่ยังดีไม่พอ แล้วพัฒนา

3. ระบุสิ่งที่เป็นจุดอ่อน แล้วหาทางจัดการให้ผ่านไปได้

4. ระบุสิ่งที่ตกยุคไปแล้ว แล้วเลิกทำ

5. ระบุสิ่งใหม่ที่ต้องมี แต่ยังขาด แล้วเริ่มเรียนรู้

1. ระบุสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี แล้วพัฒนาให้ยอดเยี่ยม

สิ่งแรกที่เราต้องทำคือระบุสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี สิ่งเหล่านี้อาจเป็นทักษะหรือความสามารถที่เราถนัด 

หรืออาจเป็นสิ่งที่เราชอบทำ

เมื่อเราระบุได้แล้ว เราจึงควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น 

เพราะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่

2. ระบุสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องมี แต่ยังดีไม่พอ แล้วพัฒนา

นอกจากสิ่งที่เราทำได้ดีแล้ว เรายังต้องระบุสิ่งที่เราจำเป็นต้องมี แต่เรายังไม่ดีพอ

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นทักษะหรือความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรือการดำเนินชีวิต

เมื่อเราระบุได้แล้ว เราจึงควรพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น 

เพื่อให้เราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบุสิ่งที่เป็นจุดอ่อน แล้วหาทางจัดการให้ผ่านไปได้

ทุกคนย่อมมีจุดอ่อนด้วยกันทั้งนั้น จุดอ่อนเหล่านี้อาจทำให้เรามีปัญหาในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต

เมื่อเราระบุจุดอ่อนได้แล้ว เราจึงควรหาวิธีจัดการกับจุดอ่อนเหล่านั้น

เราสามารถหาวิธีจัดการกับจุดอ่อนได้หลายวิธี 

เช่น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การหาความรู้เพิ่มเติม การฝึกฝนฝีมือ เป็นต้น

4. ระบุสิ่งที่ตกยุคไปแล้ว แล้วเลิกทำ

โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

สิ่งต่าง ๆ ที่ตกยุคไปแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

เมื่อเราระบุสิ่งต่าง ๆ ที่ตกยุคไปแล้วได้แล้ว เราจึงควรเลิกทำสิ่งเหล่านั้น

การเลิกทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตกยุคไปแล้วจะช่วยให้เรามีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

5. ระบุสิ่งใหม่ที่ต้องมี แต่ยังขาด แล้วเริ่มเรียนรู้

โลกในยุคปัจจุบันต้องการคนที่มีทักษะใหม่ ๆ มากมาย 

สิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจ

เมื่อเราระบุสิ่งใหม่ ๆ ที่ต้องมี แต่ยังขาดแล้ว เราจึงควรเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านั้น

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

สรุป

การ Disruption ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน 

เราสามารถ Disruption ตัวเองได้หลายวิธี 

ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง

การ Disruption ตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ตัวอย่างการ Disruption ตัวเอง เช่น

– พนักงานขายที่พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อขายสินค้าออนไลน์

– พนักงานที่เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนสายงาน

– นักเรียนที่พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

การ Disruption ตัวเองสามารถทำได้ทุกวัย ทุกเพศ ทุกอาชีพ เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอครับ