ภาวะผู้นำ ในเรื่องการพูด

จากประสบการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ ผมประมวลว่ามี 5 ระดับ

ระดับ 1: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ

ระดับ 2: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ และเชื่อมั่น

ระดับ 3: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ เชื่อมั่น และฮึกเหิม 

ระดับ 4: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ เชื่อมั่น ฮึกเหิม และถ่ายทอดต่อ 

ระดับ 5: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ เชื่อมั่น ฮึกเหิม ถ่ายทอดต่อ และยั่งยืน

ทุกระดับต้องยึดหลักพื้นฐานของ ABC ในการพูด คือ 

A = Audience ผู้ฟังคือใคร / จริตเป็นอย่างไร / มีเวลาฟังเท่าไร

B = Benefit ประโยชน์ที่เขาจะได้คืออะไร 

C = Consequence ผลลัพธ์ที่เราต้องการให้เกิดคืออะไร

โดยมีแนวทาง ในแต่ละระดับดังนี้

ระดับ 1: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ

แนวทาง: 

ก. มีความคิดชัดเจน / What Why How

ระดับ 2: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ และเชื่อมั่น

แนวทาง: 

ก. มีความคิดชัดเจน / What Why How

ข. Passion / Firm / เข้าใจผู้ฟัง

ระดับ 3: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ เชื่อมั่น และฮึกเหิม 

แนวทาง:

ก. มีความคิดชัดเจน / What Why How

ข. Passion / Firm / เข้าใจผู้ฟัง

ค. ปลุกเร้าอย่างแรงกล้า

ระดับ 4: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ เชื่อมั่น ฮึกเหิม และถ่ายทอดต่อ 

แนวทาง:

ก. มีความคิดชัดเจน / What Why How

ข. Passion / Firm / เข้าใจผู้ฟัง

ค. ปลุกเร้าอย่างแรงกล้า

ง. Story telling จำง่าย ถ่ายทอดต่อง่าย

ระดับ 5: ผู้ฟังเข้าใจตรงตามที่ต้องการ เชื่อมั่น ฮึกเหิม ถ่ายทอดต่อ และยั่งยืน

แนวทาง:

ก. มีความคิดชัดเจน / What Why How

ข. Passion / Firm / เข้าใจผู้ฟัง

ค. ปลุกเร้าอย่างแรงกล้า

ง. Story telling จำง่าย ถ่ายทอดต่อง่าย

จ. ทำให้เห็น เป็นให้ดู สู้อย่างไม่กลัวตาย